Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres trzech lat

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres trzech lat

Uchwała Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, na okres trzech lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2014r. , poz.518)

RADA MIEJSKA w IWONICZU-ZDROJU
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5314/2 o powierzchni dzierżawy 30,0m2, położonej w Lubatowej, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, wpisanej do księgi wieczystej pod nr KS1K/00062210/0.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy części działki określonej w § 1.

§ 3. Ustala się, że czas trwania dzierżawy będzie oznaczony tj. od dnia 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2018 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński