Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

IG.6731.1.2015                                                                                                             Iwonicz-Zdrój 2015.05.04

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku poz. 267, z późn. zmianami/

 

z  a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Beaty Albrycht i Roberta Albrycht o wydane decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  ”BUDOWIE ODCINKA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  OBEJMUJĄCEJ  CZĘŚĆ SOŁECTWA  LUBATOWA  na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620, 7621  zawiadamiam,  że zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią decyzji  w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju Nr 204.   Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni   licząc 14 dni od upływu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.                             

 

 

 

 

                                                                  Witold Kocaj

 

                                                    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój