Strona głównabiuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoSprostowanie obwieszczenia z dnia 29.01.2015r.

Sprostowanie obwieszczenia z dnia 29.01.2015r.

Iwonicz-Zdrój 2015.05.14

IG.6722.1.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

S P R O S T O W A N I E

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój  pragnie sprostować oczywistą omyłkę pisarską, która wystąpiła w obwieszczeniu,  zamieszczonym  na stronie BIP Gminy Iwonicz Zdrój,  dnia 29 stycznia 2015 r., dotyczącym  przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ ZDRÓJ”. Sprostowanie  omyłki pisarskiej  polega na tym, iż w miejsce symbolu UZT 3 wpisuje się symbol UZ 3.

Ewentualne wnioski spowodowane tą omyłką należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Iwonicz Zdrój  w terminie do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                            Witold Kocaj

 Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój