Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Zarządzenie Nr 038.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 125.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Dorotę Bogusz do składu osobowego komisji przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: ”Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid.5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250„, ”Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+300„.

§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Doroty Bogusz w składzie komisji przetargowej wygasa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj