Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji…

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Zarządzenie Nr 038.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 125.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Dorotę Bogusz do składu osobowego komisji przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Odbudowa infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków powodzi w Gminie Iwonicz-Zdrój: ”Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid.5488 w miejscowości Iwonicz w km 0+000-0+250„, ”Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój w km 0+000-0+300„.

§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Doroty Bogusz w składzie komisji przetargowej wygasa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj

 

Powiększ litery
Zmień kontrast