biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Powołanie komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 046.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) w związku z wejściem w życie z dniem 01 marca 2015 r. ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. Nr 167, poz.1131, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych obowiązujących do dnia 28 lutego 2015 r. w następującym składzie:

1. Tomasz Borek – Przewodniczący Komisji

2. Barbara Węgrzyn – Członek

3. Danuta Borek – Członek

§ 2. Komisja przeprowadzi brakowanie druków ścisłego zarachowania do 29 kwietnia 2015 r.

§ 3. Po zakończeniu brakowania komisja sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o składzie komisji ze wskazaniem osoby przewodniczącego, osobach obecnych przy brakowaniu i charakterze ich udziału, dacie sporządzenia protokołu, dacie brakowania druków ścisłego zarachowania, liczbie wybrakowanych formularzy, numerach formularzy. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Do protokołu dołącza się plik Excel zawierający wykaz wszystkich druków ścisłego zarachowania ustrukturyzowany według numerów formularzy.

§ 4. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia wraz z plikiem Excel przekazuje się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, nie później niż do 29 maja 2015 roku.

§ 5. Za prawidłowe przeprowadzenie procesu brakowania druków ścisłego zarachowania odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj