Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Zespołu do spraw naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Powołanie Zespołu do spraw naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 014.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 1) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) w związku z § 4 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

zarządzam, co następuje:

§ 1.  Wskazuje imienny skład Zespołu do spraw naboru w osobach:

1) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – Witold Kocaj,

2) Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Jacek Rygiel,

3) Sekretarz Gminy Iwonicz-Zdrój – Anna Malik-Borowska,

4) Skarbnik Gminy Iwonicz-Zdrój – Janusz Turek,

5) Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego – Beata Siekańska.

§ 2.  Członkowie Zespołu przed otwarciem ofert kandydatów na wolne stanowisko składają oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu w pracach Zespołu, bowiem nie zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj