biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzygotowanie i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Przygotowanie i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 037.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 marca 2015 r.

Burmistrza – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
Gminy Iwonicz-Zdrój
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), art. 18 ust 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013 r. poz. 1166), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850), § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), oraz "Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów, w zaklresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej Zarządzenia Nr 10/2015 Starosty Krośnieńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu krośnieńskiego.

§ 1. W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów obronnych państwa, tworzy się na terenie gminy Iwonicz-Zdrój system wykrywania i alarmowania (SWA) zwany dalej gminnym SWA.

§ 2. W skład gminnego SWA wchodzą:

1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2. Samodzielna Drużyna Wykrywania i Alarmowania, która obejmuje następujące elementy:

a) Posterunek alarmowania na bazie Urzędu Gminy – GCZK,

b) Punkty alarmowania na bazie sołectw i zakładów pracy:

– Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka,

§ 3. Nadzór nad funkcjonowaniem i koordynacją działań gminnego SWA zapewnia Gminne centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. W skład formacji SWA w gminie wchodzą:

1) drużyna wykrywania i alarmowania (dwa),

§ 5. Formacja SWA tworzy się jako formacje obrony cywilnej osiagającą gotowość do działania w czasie:

1) 4 – 6 godzin przy ukompletowaniu 50% obsady osobowej,

2) 12 – 16 godzin przy ukompletowaniu 90% obsady osobowej do chwili wydania zarządzenia o rozwinięciu.

3) Elementy organizacyjne SWA po rozwinięciu wykonują zadania w trybie dyżurów.

§ 6. Gminny SWA jest rozwijany w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, wyższych stanów gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu i czasu wojny) oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów na czas trwania tych stanów czy przedsięwzięć szkoleniowych. Szef obrony cywilnej rozwija SWA na obszarze swojej gminy.

§ 7. Obieg informacji o zagrożeniach odbywa się w ramach systemu zarządzania kryzysowego, przy użyciu ogólnodostępnych środków łączności w tym radiowych sieci zarządzania. Do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie gminy należy wykorzystać:

1) radiowe systemy włączania syren,

2) pojedyncze syreny alarmowe na sołeckich i zakładowych punktach alarmowania,

3) internetową i sms-ową platwormę komunikacji społecznej,

4) urządzenia nagłaśniające na pojazdach policji i ochotniczej straży pożarnej.

§ 8. Zadania gminnego SWA określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem prac związanych z organizowaniem gminnego SWA powierza się Z-cy Burmistrza Gminy.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj