Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 045.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2013 r., poz. 254 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, oraz po dokonaniu oceny wyników finansowych jednostki

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję Panu Bogdanowi Tomasiewiczowi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju nagrodę roczną w wysokości 10 000,00 zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Nagroda zostanie wypłacona ze środków budżetowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj