biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyRegulamin strony internetowej

Regulamin strony internetowej

Zarządzenie Nr 013.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

w sprawie regulaminu strony internetowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin funkcjonowania strony internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj

 


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 013.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Regulamin strony internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój www.iwonicz-zdroj.pl

§ 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.iwonicz-zdroj.pl stworzonej dla potrzeb Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Celem funkcjonowania strony jest publikowanie aktualnych materiałów dotyczących Gminy Iwonicz-Zdrój oraz podległych jednostek, a także informacji istotnych dla mieszkańców Gminy.

§ 3. Przez aktualne materiały i informacje, o których mowa w § 2 rozumie się w szczególności dotyczące:

– wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych,

– spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, w tym z zakresu zadań własnych Gminy.

§ 4. 1. Na stronie internetowej zamieszczane są tylko materiały przekazane przez:

a) kierowników referatów Urzędu Gminy i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy,

b) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy mogą zamieszczać materiały bezpośrednio na stronie internetowej po otrzymaniu odpowiednich uprawnień.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 sprawują nadzór merytoryczny nad przekazanymi i umieszczanymi materiałami oraz nad ich aktualizacją.

§ 5. Nadzór nad prowadzeniem strony internetowej sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 6. Funkcję administratora serwisu oraz za sprawy związane ze stroną techniczną odpowiadają pracownicy ds. informatycznych.

§ 7. Na stronie internetowej nie mogą być umieszczane materiały zawierające w szczególności treści:

– o charakterze  rasowym, rasistowskim, faszystowskim, wzywające do nienawiści, bądź o zabarwieniu politycznym,

– mogące obrazić osoby publiczne, bądź jakiekolwiek osoby fizyczne lub prawne,

– zawierające słowa, które powszechnie uważane są za wulgarne i obraźliwe,

– podające dane personalne osób trzecich, w tym nazwiska (nie dotyczy osób publicznych), numery telefonów, adresy e-mail,

– mające charakter opinii.

§ 8. Burmistrz Gminy Iwonicz- Zdrój oraz osoba nadzorująca prowadzenie strony, o której mowa w § 5 zastrzegają sobie prawo własnej oceny treści materiałów przed umieszczeniem ich na stronie internetowej, a decyzja odmawiająca umieszczenia na stronie internetowej jest ostateczna.

§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym z zakresu odpowiedzialności za treści przez prawo zabronione.