Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie kryteriów rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2015/2016

Ustalenie kryteriów rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 054.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust.1 pkt 3 i art. 14 ust. 3 i 3a, w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju:

1) Obydwoje rodzice dziecka pracują lub studiują – 10 pkt,

2) Dziecko kontynuuje edukację przedszkolną w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu-Zdroju – 5 pkt.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 uwzględnia się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj