biuletynGospodarka nieruchomościamiRemont i budowa wiaty przy Pomniku Rozstrzelanych Polaków 24 lipca 1944 roku w Lesie Grabińskim w Iwoniczu wraz z ukształtowaniem terenu „zlokalizowanym na działce Nr 4751

Remont i budowa wiaty przy Pomniku Rozstrzelanych Polaków 24 lipca 1944 roku w Lesie Grabińskim w Iwoniczu wraz z ukształtowaniem terenu „zlokalizowanym na działce Nr 4751

                                                                                  Iwonicz-Zdrój 2015.05.19

IG.6731.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku poz. 267, z późn. zmianami/

 

z  a w i a d a m i a m

 

że na wniosek IWONICKIEGO STOWARZYSZENIA OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”  zostało wszczęte postępowanie o wydane decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „ Remoncie i budowie wiaty przy Pomniku Rozstrzelanych  Polaków 24 lipca 1944 roku w Lesie Grabińskim w Iwoniczu  wraz z ukształtowaniem terenu  „zlokalizowanym na działce Nr 4751 .

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , złożyć swoje uwagi i zastrzeżenia   w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od pracy Urzędu w pokoju Nr 204.  

 

 

                                                                  Witold Kocaj

                                                    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój