Strona głównabiuletynStudium GminyWyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Iwonicz-Zdrój, 2015.05.21

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko  2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY  IWONICZ-ZDRÓJ WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA N ŚRODOWISKO .

Wyłożenie nastąpi w dniach od 02.06.2015 – do 03.07.2015r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28, pokój 204 w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia ,zostanie opublikowany na stronie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój :www.iwonicz-zdroj.pl.

Przedmiotem zmiany Studium jest poszerzenie terenów oznaczonych na rysunku Studium symbolami: MN/U.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI  W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM ROZWIĄZANIAMI  ODBĘDZIE SIĘ DNIA  22 CZERWCA 2015 r. / PONIEDZIAŁEK/ W SALI  KINA WCZASOWICZ W IWONICZU-ZDROJU O GODZINIE 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.plz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2015r.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój lub adres e-mail: sekretariat@iwonicz-zdroj.pli powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 26.06.2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.  

 

                                                                                                       Witold  Kocaj

 

                                                                                                                  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Studium -Załączniki