Strona głównabiuletynStudium GminySprostowanie obwieszczenia z dnia 21.05.2015r. dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

Sprostowanie obwieszczenia z dnia 21.05.2015r. dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

O B W I E S Z C Z E N I E

S P R O S T O W A N I E

 

Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój  pragnie sprostować oczywistą omyłkę pisarską, która wystąpiła w OBWIESZCZENIU zamieszonym na stronie BIP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój dnia 21 maja 2015 roku, dotyczącym  wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. Sprostowanie  omyłki pisarskiej  polega na tym, iż w miejsce daty składania uwag do projektu Studium podanej na do dnia 26 czerwca  2015  wpisuje się datę do dnia 27 lipca 2015 roku.

 

 

                                                                       Witold Kocaj

 Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój