Strona głównabiuletynOchrona środowiskaBudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubatowa na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620,7621

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubatowa na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620,7621

                                                                                 Iwonicz-Zdrój 2015.06.09

 IG.6731.1.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku .poz. 199/ oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku poz. 267, z późn. zmianami

 

z  a w i a d a m i a m,

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na  „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubatowa na działkach  Nr 30/7, 30/9, 7620,7621 .

 

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi  dokumentami oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Witold Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój