Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w roku 2015

Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w roku 2015

Zarządzenie Nr 063.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w roku 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 Uchwały Nr IV.16.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na rok 2015

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Zaciąga się kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Kwota uruchomionych środków będzie każdorazowo określana przez zamawiającego na jego pisemny wniosek do wysokości przyznanego limitu.

§ 2. Termin spłaty kredytu krótkoterminowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj