biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie regulaminu organizacyjnego określającego zasady korzystania ze Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej

Ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego zasady korzystania ze Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej

Zarządzenie Nr 060.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego określającego zasady korzystania ze Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr IV.13.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2015 rok

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ustalam regulamin organizacyjny określający zasady korzystania ze Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie w Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj

 


 Załącznik do Zarządzenia Nr 060.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 8 czerwca 2015 r.

Regulamin organizacyjny Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej
§ 1. 

Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lubatowej, zwanej w dalszej części „Świetlicą” określa:

1) podstawy prawne działania świetlicy,

2) nazwę, siedzibę, typ i obszar działania świetlicy,

3) cel i zadania świetlicy,

4) organizację oraz szczegółowe zasady działania świetlicy.

Rozdział 1.
§ 2. 

Status prawny, nazwa, siedziba, typ i obszar działania Świetlicy

1. Placówka działa na podstawie:

– ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

– ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

2. Świetlica prowadzi swoją działalność na terenie miejscowości Lubatowa.

3. Siedzibą świetlicy są pomieszczenia znajdujące się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej.

Rozdział 2.
§ 3. 

Cele i zadania

1. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, borykających się z trudnościami materialnymi i losowymi, potrzebujących wielorakiego wsparcia, zagrożonych patologiami, przejawiających zaburzenia i defekty uspołecznienia, mających trudności w zakresie realizacji programu szkolnego, szczególnie poprzez:

1) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,

2) zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,

3) współpracę ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Placówka realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następujących form pracy środowiskowej:

1) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,

2) rozwój zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych,

3) profilaktyka uzależnień,

4) kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,

5) pomoc indywidualna,

6) pomoc w nauce,

7) współpraca z rodzicami i instytucjami społecznymi,

8) programy profilaktyczne i terapeutyczne,

9) zajęcia sportowe i rekreacyjne,

10) zajęcia w grupach zainteresowań,

11) organizowanie form wypoczynku letniego i zimowego,

12) pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości wychowanków, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,

13) współpracę z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną.

3. Do świetlicy uczęszczać mogą dzieci, które w szczególności chcą twórczo spędzać czas wolny, rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, wzmacniać swoją kondycję fizyczną, rozwijać się manualnie i plastycznie.

Rozdział 3.
§ 4.

Struktura i organizacja pracy świetlicy

1. Pracą świetlicy kieruje pracownik zatrudniony przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Pracownik świetlicy odpowiada za całokształt działalności świetlicy przed Burmistrzem Gminy Iwonicz-Zdrój.

3. Zadania pracownika:

1) kierowanie działalnością świetlicy,

2) troska o bazę lokalową i dydaktyczną,

3) sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego,

4) przyjmowanie dzieci i młodzieży oraz sprawowanie opieki nad nimi,

5) ustalanie regulaminu świetlicy,

6) przyjmowanie skarg i wniosków,

7) prowadzenie wymaganej dokumentacji,

8) przestrzeganie przepisów określonych w odrębnych aktach prawnych w zakresie prowadzonej działalności.

4. Świetlica współpracuje z instytucjami pomocowymi, a w szczególności:

1) Gminnym Ośrodkiem Kultury,

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju,

3) nauczycielami i pedagogami szkolnymi,

4) rodzicami,

5) woluntariuszami.

5. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, dzieci są przyjmowane do świetlicy na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.

6. Zajęcia w świetlicy odbywają się w ciągu całego roku kalendarzowego.

7. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, cztery godziny dziennie.

8. W dni wolne od nauki szkolnej ilość godzin funkcjonowania świetlicy dostosowana jest do potrzeb lokalnych. Decyzje podejmuje pracownik świetlicy zarządzeniem wewnętrznym po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Iwonicz-Zdrój.

9. Dzieci i młodzież korzystają z zajęć w świetlicy bezpłatnie.

Rozdział 4.
§ 5.

Prawa i obowiązki pracownika

1. Pracownik świetlicy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje w zależności od rodzaju zleconych obowiązków oraz prezentować właściwą postawę moralną.

2. Pracownik ma prawo do:

1) korzystania w czasie zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych udostępnionych w świetlicy,

2) wnoszenia własnych sugestii i wniosków,

3) tworzenia programu zajęć w świetlicy po konsultacji z Burmistrzem Gminy.

3. Pracownik ma obowiązek:

1) realizować program placówki,

2) prowadzić przypisaną dla nich dokumentację,

3) rzetelnie prowadzić zajęcia,

4) utrzymywać kontakt z rodzicami dzieci i młodzieży,

5) tworzyć właściwą atmosferę placówki i posiadać nienaganny stosunek do dzieci i młodzieży,

6) dbać o powierzony sprzęt i lokal,

7) przestrzegać przepisów BHP,

8) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

4. Pracę świetlicy mogą uzupełniać wolontariusze.

Rozdział 5.
§ 6. 

Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży

1. Dzieci i młodzież mają określone prawa i obowiązki.

2. Dzieci i młodzież mają prawo do:

– opieki wychowawczej i dydaktycznej,

– brania udziału we wszystkich zajęciach,

– korzystania podczas zajęć ze sprzętu i pomocy dydaktycznych,

– ochrony i poszanowania ich godności oraz życzliwego traktowania bez względu na przekonania rodziców i status społeczny,

– wyrażania własnych myśli, poglądów i przekonań dotyczących spraw osobistych i życia świetlicy,

– ochrony i poszanowania godności,

– właściwie zorganizowanej opieki,

– swobody wyrażania myśli i przekonań,

– opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w placówce i poza jej terenem,

– uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy,

– pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i dydaktycznej,

– tworzenia Samorządu, Sądu Koleżeńskiego i uczestniczenia w ich pracach.

3. Dzieci i młodzież zobowiązane są do:

– uczestniczenia w zajęciach,

– zachowywania właściwej postawy wobec koleżanek, kolegów oraz wychowawcy na terenie świetlicy,

– dbania o mienie, ład i porządek w świetlicy,

– z szacunkiem odnoszenie się do pracownika oraz podporządkować się jego decyzjom,

– szanowania się wzajemnie i pomaganie sobie,

– uznawania godności i podmiotowości innych osób,

– przestrzegania higieny osobistej i zasad kultury współżycia i współpracy w procesie wychowania poprzez uczestnictwo w zajęciach,

– przestrzegania regulaminu świetlicy,

– dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych zajęciach samoobsługowych,

– ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią,

– przestrzeganie zakazu wnoszenia alkoholu, papierosów, środków odurzających, ich spożywania oraz przebywania w stanie wskazującym na ich spożycie.

4. Dzieci i młodzież uczęszczająca do Świetlicy nie może stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego, innych osób tam przebywających oraz pracownika Świetlicy.

Rozdział 6.
§ 7. 

Dokumentacja placówki

1. Dokumentacja placówki stanowi:

1) dokumentacja dzieci i młodzieży:

– Oświadczenie – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,

– księga ewidencyjna,

2) dziennik zajęć,

3) kronika,

4) dokumentacja księgowo-finansowa,

5) roczny plan pracy,

6) tygodniowy rozkład zajęć,

7) inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 7.
§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Każda zmiana w niniejszym regulaminie wprowadzana jest w drodze zmiany zarządzenia.

2. Dokumentacja prowadzona w świetlicy przechowywana jest zgodnie z przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.

3. Regulamin organizacyjny świetlicy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.