biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Nadanie Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Nadanie Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr X/55/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 618)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

 


 Załącznik do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 28 maja 2015 r.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GMINNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – GMINNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju zwana dalej „Przychodnią” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

2. Organem założycielskim Przychodni jest Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju.

3. Przychodnia może używać nazwy skróconej w brzmieniu: SP ZOZ – GPL.

4. Siedziba SP ZOZ – GPL mieści się w Iwoniczu-Zdroju przy ul. Ks. Jana Rąba 4

§ 2. Przychodnia jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

§ 3. Przychodnia działa na podstawie :

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 r., poz. 618), zwaną dalej „ustawą”.

2. uchwały Nr XXVI/211/93 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 19 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885z późn. zm.),

4. niniejszego Statutu,

5. innych przepisów prawa.

Rozdział 2.

Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń

§ 4. Podstawowym celem funkcjonowania Przychodni jest :

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych,

2. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,

3. promocja zdrowia.

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Przychodni należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w szczególności związanych z :

1) badaniem i poradą lekarską,

2) leczeniem,

3) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz noworodkiem,

4) opieką nad zdrowym dzieckiem,

5) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną,

6) opieką nad chorym dzieckiem,

7) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

8) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

9) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki,

10) czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

§ 6. 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny i spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.

§ 7. Zakres udzielanych przez Przychodnię świadczeń zdrowotnych obejmuje:

1. zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej służącej zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w przypadku choroby, urazu, ciąży, porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia,

2. zapewnienie specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wykonywanie form opieki zdrowotnej określonych odrębnymi przepisami.

§ 8. 1. Świadczenia zdrowotne Przychodni udzielane są w siedzibie komórek organizacyjnych Przychodni.

2. Świadczenia zdrowotne Przychodni mogą być udzielane w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej takich świadczeń, jeżeli jej stan zdrowia nie pozwala na wizytę w Przychodni.

3. W stosunku do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w placówkach oświatowych.

§ 9. Przychodnia nie może odmówić udzielenia świadczenia osobie zgłaszającej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

§ 10. Przychodnia może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż lecznicza w zakresie:

1. usług kserograficznych,

2. usług sterylizacyjnych,

3. najmu użytkowanych pomieszczeń.

Rozdział 3.

Siedziba i obszar działania

§ 11. 1. Obszar działania Przychodni obejmuje Gminę Iwonicz-Zdrój w jej granicach administracyjnych.

2. Działalność SP ZOZ-GPL może być również prowadzona poza granicami administracyjnymi Gminy na zasadach ustalonych w ustawie.

Rozdział 4.

Organy i struktura organizacyjna

§ 12. 1. Działalnością Przychodni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Przychodni. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Przychodnią.

2. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój nawiązuje z Kierownikiem Przychodni stosunek pracy w trybie przepisów ustawy.

3. Kierownik Przychodni jest przełożonym pracowników Przychodni.

4. W Przychodni może zostać utworzone stanowisko zastępcy kierownika.

§ 13. W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju wchodzą:

1. Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju, w skład której wchodzi :

1) Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:

a) poradnia ogólna,

b) poradnia dla dzieci,

c) punkt szczepień,

d) gabinet zabiegowy,

e) rejestracja ogólna,

f) gabinet USG,

g) laboratorium analityczne,

2) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej,

3) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej,

4) Poradnie specjalistyczne, w tym:

a) poradnia ginekologiczno-położnicza,

b) poradnia otolaryngologiczna,

c) poradnia stomatologiczna,

5) Komórka administracyjna (księgowość, kadry i organizacja).

2. Punkt Lekarski w Iwoniczu, w skład którego wchodzi:

1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:

a) poradnia ogólna,

b) gabinet zabiegowy,

c) rejestracja ogólna.

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej.

3. Punkt Lekarski w Lubatówce, w skład którego wchodzi:

1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:

a) poradnia ogólna,

b) gabinet zabiegowy,

c) rejestracja ogólna.

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej.

4. Punkt Lekarski w Lubatowej, w skład którego wchodzi :

1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w tym:

a) poradnia ogólna,

b) gabinet zabiegowy,

c) rejestracja ogólna.

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej podstawowej opieki zdrowotnej.

5. Dopuszcza się utworzenie innych poradni specjalistycznych.

6. Gminna Przychodnia Lekarska realizuje swoje zadania w :

1) Gabinetach medycyny szkolnej:

a) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Iwoniczu-Zdroju, ul. Szkolna 2;

b) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym
w Iwoniczu, ul. Zagrodniki 21;

c) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym
w Lubatowej nr 284;

d) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Lubatówce 93 C;

e) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju, ul. Piwarskiego 19;

f) Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół w Iwoniczu, ul. Zadwór 15;

2) Gabinetach stomatologicznych szkolnych:

a) Gabinet stomatologiczny szkolny przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Iwoniczu-Zdroju, ul. Szkolna 2;

b) Gabinet stomatologiczny szkolny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Lubatowej nr 284;

Rozdział 5.

Rada Społeczna

§ 14. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz organem doradczym Kierownika.

2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju.

§ 15. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. jako Przewodniczący – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

2. jako członkowie:

1) przedstawiciel wojewody,

2) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju w liczbie 9 osób.

§ 16. 1. Rada Społeczna powoływana jest na 4-letnią kadencję, która trwa do dnia powołania przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Rady Społecznej następnej kadencji. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju powołuje Radę Społeczną w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych.

2. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej, następujące w trakcie jej kadencji, dokonywane są przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wystąpić może Przewodniczący Rady Społecznej, członek Rady Społecznej lub co najmniej 5 radnych Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Wojewoda w odniesieniu do swojego przedstawiciela.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju.

§ 17. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

1. przedstawianie Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wniosków i opinii w sprawach:

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją Przychodni, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3) przyznawania Kierownikowi nagród,

4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem,

5) regulaminu organizacyjnego,

2. przedstawianie Kierownikowi Przychodni wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

3) kredytów bankowych lub dotacji,

4) podziału zysku,

3. uchwalanie regulaminu Rady Społecznej, zmian w nim oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

5. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Przychodni, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

6. przedstawianie wniosków Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, związanych z działalnością Przychodni,

7. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Przychodni.

Rozdział 6.

Nadzór nad Przychodnią

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju.

2. Zakres nadzoru oraz tryb przeprowadzania kontroli w Przychodni określa ustawa.

Rozdział 7.

Zasady gospodarki finansowej

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Przychodni prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego koszty działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 r., poz. 618).

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Wszelkie zmiany w Statucie mogą następować w trybie właściwym do jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie w szczególności postanowienia ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 21. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju.