biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Poparcie apelu Rady Miasta Krosna

Poparcie apelu Rady Miasta Krosna

Uchwała Nr X/49/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie poparcia apelu Rady Miasta Krosna

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1.  Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju popiera Apel Rady Miasta Krosna dotyczący podjęcia działań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią Nr 108 a linią 106 oraz wsparcie tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2.  Apel Rady Miasta Krosna stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński