biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Przyjęcie części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

Przyjęcie części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała Nr X/51/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 oraz art. 8 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pózn. zm. )

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do prowadzenia w roku 2015 r. część zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego, polegających na utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój

§ 2. Realizacja zadań, o których mowa w §1 nastąpi na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gmina Iwonicz-Zdrój, a Powiatem Krośnieńskim.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński