biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie regulaminu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Zatwierdzenie regulaminu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Uchwała Nr X/53/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) w związku z § 16 ust. 6 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój, przyjętego uchwalą nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój.

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński