biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Zmiana Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr X/54/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1) i pkt.13) oraz art. 40 ust. 2 pkt.1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuję:

§ 1. W uchwale nr XXV/192/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój, w załączniku nr 4 – Regulaminie obrad w § 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

– „4. Przebieg sesji jest dodatkowo rejestrowany w formie nagrania audio.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński