Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały własnej

Zmiana uchwały własnej

Uchwała Nr X/52/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.), art. 48 ust. 5 i 6 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) w związku z §15 ust. 2 pkt 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11.  Józef Turek – Członek”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński


 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju w skład Rady Społecznej wchodzą jako członkowie, przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w liczbie 9 osób.

W związku z rezygnacją radnego Pana Grzegorza Nieradki z członkostwa w Radzie Społecznej zaistniała konieczność powołania nowego członka Rady Społecznej SPZOZ-GPL.