Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022

Uchwała Nr X/41/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015-2022

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594).

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

 


Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok.
Dla roku 2015. Dokonano zmiany (zwiększenia) w planie dochodów budżetowych o kwotę 1 040 463,01 w tym dochodów bieżących o kwotę 780 463,01 zł i dochodów majątkowych o kwotę 260 000 zł. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 114 657,01 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 814 531,49 zł i wydatków majątkowych o kwotę 300 125,60 zł. Wprowadzono wolne środki w wysokości 74 194,08 zł. W takiej samej wysokości została zmniejszona zaplanowana nadwyżka budżetu.