biuletynInwestycje celu publicznegoObwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na ” REMONCIE I BUDOWIE WIATY PRZY POMNIKU ROZSTRZELANYCH POLAKÓW 24.07.1944 ROKU W LESIE GRABISKIM W IWONICZU”

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na ” REMONCIE I BUDOWIE WIATY PRZY POMNIKU ROZSTRZELANYCH POLAKÓW 24.07.1944 ROKU W LESIE GRABISKIM W IWONICZU”

IG.6731.2.2015                                                                                  Iwonicz-Zdrój 2015.06.26

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku .poz. 199/ oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku poz. 267, z późn. zmianami

 

z  a w i a d a m i a m,

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na ”  REMONCIE I BUDOWIE WIATY PRZY POMNIKU ROZSTRZELANYCH POLAKÓW 24.07.1944 ROKU W LESIE GRABISKIM W IWONICZU” WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM  TERENU  NA DZIAŁCE NR 4751.

 

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi  dokumentami oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dnia od dnia ukazania się niniejszego  obwieszczenia.

 

 

                                                                           Witold Kocaj   

                                                               Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój