biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacego na: „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620, 7621 w miejscowości Lubatowa”

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacego na: „Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620, 7621 w miejscowości Lubatowa”

IG.16731.1.2015                                                                                                    Iwonicz-Zdrój 2015.06.26

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015, poz. 199/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku ,poz.267, z późn. zmianami/

 

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

 

z a w i a d a m i a ,

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz dnia 26 czerwca 2015 roku została wydana  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach Nr 30/7, 30/9, 7620, 7621 w miejscowości Lubatowa .

 

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

                                                                                                 Witold Kocaj

 

                                                                                    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój