Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoRemont pomnika i budowa wiaty przy pomniku rozstrzelanych Polaków 24 lipca 1944 roku w lesie Grabińskim w Iwonicz” w miejscowości Iwonicz na działce Nr 4751

Remont pomnika i budowa wiaty przy pomniku rozstrzelanych Polaków 24 lipca 1944 roku w lesie Grabińskim w Iwonicz” w miejscowości Iwonicz na działce Nr 4751

                                                                Iwonicz-Zdrój 2015.07.03

IG.16731.2..2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015, poz. 199/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 roku ,poz.267, z późn. zmianami/

 

BURMISTRZ GMINY  IWONICZ- ZDRÓJ

z a w i a d a m i a ,

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz dnia 03 lipca 2015 roku została wydana  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Remoncie pomnika i budowie wiaty przy pomniku rozstrzelanych Polaków 24 lipca 1944 roku w lesie Grabińskim w Iwonicz” w miejscowości Iwonicz na działce Nr 4751.

 Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój pokój 204 w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                  Witold Kocaj

                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój