biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie obiektów sportowych

Użyczenie obiektów sportowych

Zarządzenie Nr 070.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie użyczenia obiektów sportowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję w użyczenie na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „LUBATÓWKA” w Lubatówce obiekty sportowe (stadion piłkarski i obiekt szatni sportowej) na okres 3 lat, zlokalizowane na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24 i 43/1 położonych w Lubatówce, o łącznej powierzchni 1,50 ha, będących własnością Gminy Iwonicz-Zdrój, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW18110 i KW63985.

§ 2. Obiekty sportowe, o których mowa § 1 zarządzenia, przeznacza się na prowadzenie działalności sportowej zgodnie ze statutem klubu.

§ 3. . Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Ludowym Klubem Sportowym „LUBATÓWKA” w Lubatówce.

§ 4. Ustala się, że czas trwania użyczenia będzie oznaczony tj. od dnia 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2018 roku.

§ 5. Użyczenie, o którym mowa w § 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.