biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPomoc finansowa pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pomoc finansowa pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 009.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, który stanowi załącznik nr 1 zarządzenia Nr 003.K.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 21 stycznia 2015 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaje się pomoc finansową pracownikom oraz emerytom Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju na podstawie złożonych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za rok 2014.

§ 2.  Ustala się maksymalne kwoty pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom uprawnionym w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Pracownicy i emeryci otrzymują świadczenia pieniężne w określonej kwocie na konto bankowe lub w Kasie Gminy w Iwoniczu – Zdroju do 31 marca 2015 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik do Zarządzenia Nr 009.k.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 17 marca 2015 r.

Przyjęte kryterium udzielenia pomocy:

Przy dochodzie do 1000 zł –                       kwota pomocy wyniesie 400 zł

Przy dochodzie do 2000 zł –                       kwota pomocy wyniesie 380 zł

Przy dochodzie do 3000 zł –                       kwota pomocy wyniesie 360 zł

Przy dochodzie powyżej 3000 zł –              kwota pomocy wyniesie 340 zł

Emeryci i renciści              –                        kwota pomocy wyniesie 150 zł