biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Powołanie Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Zarządzenie Nr 019.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę ze szkolenia okresowego BHP

Na podstawie podstawie  art. 237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) , Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzania egzaminu sprawdzającego powołuję Komisję egzaminacyjną
w składzie:

1) Jacek Rygiel – Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój – Przewodniczący Komisji.

2) Marek Deręg – Inspektor ds. BHP, Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój – Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 2. Powołana Komisja egzaminacyjna jest zobowiązana do sprawdzania przyswojenia przez pracowników Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu uczestników szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzy objętej programem szkolenia okresowego, umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny.

§ 3. Szczegółowe zadania związane z działalnością Komisji egzaminacyjnej powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.