Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Ustalenie stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 074.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za dzierżawę działek rolnych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój w wysokości 2 zł za 1 ar powierzchni rocznie.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.