Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Zarządzenie Nr 015.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 003.K.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 21 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 12 dodaje się ustęp 13 w brzmieniu: „13. Wysokość świadczeń finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń określa załącznik Nr 5 do zarządzenia.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 015.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO
TYCH ŚWIADCZEŃ
Dopłata do wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie
turystyki grupowej, przez zakład pracy w roku 2015

Lp

Dochód brutto na członka rodziny

Dopłata do wycieczki

1

do 1000 zł

610 zł

2

do 2000 zł

600 zł

3

do 3000 zł

590 zł

4

powyżej 3000 zł

580 zł

5

emeryci i renciści

580 zł