biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Zmiana Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Zarządzenie Nr 008.K.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) zarządzam, co następuje:

§ 1.  W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju, który stanowił załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 003.K.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 21 stycznia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Nie złożenie informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, o której mowa w ust. 1 skutkuje nie przyznaniem świadczeń w danym roku.”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.