Strona głównabiuletynOchrona środowiskaBudowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój

Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.), że w związku z wnioskiem P. Macieja Jaronia Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pn. "Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój"

wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o wyrażenie opinii czy dla tego przedsięwzięcia istnieje konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu dla tego raportu.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. strony tego postępowania, mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Miejskim w Dukli ul. Trakt Węgierski 11 ( pok. Nr 203) w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 700 do 1500 oraz w Urzędach Gmin: Nowy Żmigród, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Iwonicz Zdrój.