Strona głównabiuletynOchrona środowiskaBudowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój

Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.), o wszczęciu w dniu 3.06.2915 roku na wniosek P. Macieja Jaronia Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łącznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój".

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 k.p.a strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczenia. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone do tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zgodnie z art. 10 k.p.a, strony tego postępowania, mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Skorzystanie z powyższego prawa może nastąpić w Urzędzie Miejskim w Dukli ul. Trakt Węgierski 11 (pok Nr 203) w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 oraz w Urzędach Gmin: Nowy Żmigród, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Iwonicz Zdrój.