biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 076.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Marię Maryśka – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do:

1) prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114),

§ 2. 1. Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony.

2. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia lub rozwiązania  umowy o pracę z upoważnionym pracownikiem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.