biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie lokali użytkowych w budynkach gminnych

Użyczenie lokali użytkowych w budynkach gminnych

Zarządzenie Nr 077.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie użyczenia lokali użytkowych w budynkach gminnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Przekazuję w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju lokale użytkowe zlokalizowane w Domach Ludowych w miejscowościach Iwonicz, Lubatówka i Lubatowa oraz w budynkach „Dom Zdrojowy” i „Krakowiak” w Iwoniczu-Zdroju.

§ 2. Lokale użytkowe, o których mowa § 1 zarządzenia, przeznaczone są do prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej określonej w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia oraz opis przedmiotu użyczenia określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Ustala się, że czas trwania użyczenia będzie oznaczony tj. od dnia 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2018 roku.

§ 5. Użyczenie lokali użytkowych nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku.