biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”

Użyczenie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”

Zarządzenie Nr 079.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 247,8m2 w budynku „Dom Zdrojowy” w Iwoniczu-Zdroju, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1320/7, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której została urządzona księga wieczysta numer KS1K/000992889/2.

§ 2. Lokal użytkowy, o którym mowa § 1 zarządzenia, przeznacza się na pomieszczenia biurowe ośrodka pomocy społecznej.

§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa użyczenia zawarta pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Ustala  się  czas trwania użyczenia na okres trzech lat, z mocą obowiązywania  od  dnia 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2018 roku.

§ 5. Użyczenie lokalu użytkowego nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.