Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUżyczenie obiektu rekreacyjnego

Użyczenie obiektu rekreacyjnego

Zarządzenie Nr 078.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie użyczenia obiektu rekreacyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuję w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju obiekt składający się z linowego parku rekreacyjnego, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1320/23 w Iwoniczu-Zdroju, będącej własnością Gminy Iwonicz-Zdrój, ujawnionej w księdze wieczystej KS1K/00063986/7.

§ 2. Obiekt rekreacyjny, o którym mowa § 1 zarządzenia, przeznacza się na prowadzenie działalności rekreacyjnej zgodnie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Ustala się, że czas trwania użyczenia będzie oznaczony tj. od dnia 10 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2018 roku.

§ 5. Użyczenie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, nastąpi na zasadach określonych w art. 710-719 Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 10 kwietnia 2015 roku.