Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Wyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 081.O.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – "Wyprawka szkolna".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938)

zarządzam, co następuje:

§ 1.  W roku szkolnym 2015/2016 ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – ”Wyprawka szkolna” do dyrektorów szkół położonych na terenie gminy od dnia 01.08.2015 r. do 08.09.2015 r.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.