biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr XII/65/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie:

1) Pan Stanisław Zając  –  przewodniczący zespołu,

2) Pan Bogusław Dmytrak  –  zastępca przewodniczącego zespołu,

3) Pan Marcin Zając  –  członek zespołu,

4) Pan Stanisław Drozd  –  członek zespołu,

5) Pan Rajmund Boczar  –  członek zespołu,

6) Pan Waldemar Niemczyk  –  członek zespołu.

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.