Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr IX/2015 z dnia 31 marca 2015r.

Protokół nr IX/2015 z dnia 31 marca 2015r.

Protokół nr IX/2015

 

z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, zastępcę burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – skarbnika Gminy, Annę Malik-Borowską – sekretarz Gminy, mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie przestawił porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres trzech lat,

  3. zmiany uchwały w sprawie wydawania czasopisma samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój,

  4. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,

  5. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  6. udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2015.

 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz prosił o wykreślenie z porządku obrad pkt 3) zmiany uchwały w sprawie wydawania czasopisma samorządowego Gminy Iwonicz-Zdrój, a w miejsce tego punku o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały z pkt 3) w wyniku glosowania głosujących 14, za 13, wstrz. się 1. Projekt został usunięty. W wyniku głosowania wprowadzono w pkt 3) projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. głosujących 14, za 14.

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty, w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 2.

Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Przedstawiona przez panią sekretarz informacja, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informacja o wydanych zarządzeniach burmistrza Gminy w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu. Pan Stanisław Zając prosił Bana Burmistrza
o przedstawienie w tym punkcie informacji na temat działalności burmistrza w okresie między sesjami o przedstawienie informacji z ważnych spotkań. Wspomniał o spotkaniu organizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie tworzenia nowych produktów turystycznych Pan Burmistrz poinformował, że skieruje pisemną informacje na temat odbytych spotkań. Innych uwag nie zgłaszano.

 

Ad. 3 Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani sekretarz wyjaśniła, że odrębne obwody głosowania są tworzone w przypadku naszej Gminy w domach pomocy społecznej oraz w sanatoriach jeżeli w dniu wyborów będzie przebywać w nich co najmniej 15 wyborców. Stosownie do zapisów art. art. 12 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
( Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z póź.zm) Rada tworzy na wniosek Burmistrza odrębne obwody głosowania. W przypadku wyborów Prezydenta RP jest to uzależnione od woli kierowników jednostek funkcjonujący na terenie Gminy domów społecznych oraz sanatoriów. Po przeprowadzeniu pisemnego rozeznania potrzeb w tym zakresie, wniosek o utworzenie odrębnego obwodu głosowania złożyło „UZDROWISKO IWONICZ” S.A. wskazując jako siedzibę obwodu Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny „ Excelsior” w Iwonicz-Zdroju oraz Sanatorium Uzdrowiskowe ”Stomil Ziemowit”. Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin do utworzenia odrębnych obwodów głosowania upływa w dniu 5 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano Uchwałę podjęto w głosowaniu , głosujących 14, za 14.

 

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres trzech lat,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Dotyczy wydzierżawienia działki pod działalność gospodarczą podmiotowi, który dzierżawi tą działkę od 1991r. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Stanisław Zając prosił o uporządkowanie terenu po modernizacji remizy OSP. Pan Marcin Zając prosił o zwrócenie się do Pana Węgrzyna o przesuniecie budynku sklepu w kierunku skarpy. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1.

 

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2015r

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2015 rok proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28 600 złotych. Z czego : 10 600 złotych to kwota dochodów z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac związanych z monitoringiem placu Dietla oraz kwota 18 000 zł to środki pochodzące z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w gminie Iwonicz-Zdrój. Po stronie wydatków całą kwotę proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem osób skazanych. Gmina Iwonicz-Zdrój będąca Gminą Uzdrowiskową potrzebuje szczególnej troski w przedmiocie utrzymania porządku i czystości. Skromne możliwości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju stanowią faktyczne ograniczenie w realizacji zadań w tym zakresie. Możliwość zatrudnienia osób skazanych przy prostych pracach porządkowych. Jednak takie działania powodują konieczność zabezpieczenia środków w budżecie w kwocie 28 600 zł.W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radny Niemczyk Waldemar, radny Bień Łukasz, radna Świstak Dorota, radny Bogdan Ryznar.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt pod glosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

 

 1. powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Sekretarz udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Grzegorz Nieradka zgłosił, że nie wyraził zgody na pracę w Radzie Społecznej, a jego nazwisko figuruje w projekcie uchwały. Pan Burmistrz poinformował, że wyjaśni tą sprawę. W związku z tym wykreślono nazwisko Pana Grzegorza Nieradki z projektu uchwały, w głosowaniu, głosujących 15, za 15. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 15, 13 za wstrzy. się 2.

 

 1. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Komisja do opinii wniosła uwagę dotyczącą podjęcia działań w celu przeprowadzenia modernizacji sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej. Pan Marcin Zając odczytał stanowisko klubu radnych PiS w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dotyczące modernizacji sieci wodociągowej i konieczności budowy sieci wodociągowej w Lubatowej i w Lubatówce.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni Stanisław Zając, Bogdan Ryznar, Bogusław Dmytrak, Pan Drozd Stanisław, Pan Zych Józef p.o. Dyrektor ZGK. Dyskutowano na temat realnej szansy obniżenia ceny za wodę i ceny za odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy oraz udzielenia dotacji przedmiotowej do ceny za odprowadzanie ścieków.

Wyjaśnień udzielił Pan Burmistrz i Skarbnik Gminy. Pan Józef Zych wyjaśnił, że przy przedłużeniu obowiązującej taryfy nie można obniżyć stawki obowiązującej, ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej zostałby pozbawiony możliwości wystawiania faktur, można ten temat podjąć ale przed ustaleniem nowej stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, w głosowaniu głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1.

 

 1. udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na rok 2015.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały z uwagą dot. aby w przyszłości udzielenia dotacji dla wszystkich mieszkańców do ceny za odprowadzania ścieków. Uwag nie zgłaszano uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy po przerwie wznowił obrady.

 

Ad. 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących Gminy omówiono następujące sprawy :

Pan Dmytrak zgłosił wniosek, aby nagrania z sesji Rady Miejskiej były zamieszczane na stronie internetowej. Wniosek został przyjęty w głosowaniu 14 za. Nieobecna Pani Świstak.

Pan Grzegorz Nieradka pytał o odpowiedź na interpelacje. Pani Sekretarz poinformowała,
że odpowiedź została przekazana Panu Przewodniczącemu zgodnie z przepisami statutu Gminy.

Przewodniczący Rady przekazał termin szkolenia dla radnych. Następnie odczytał pismo Wspólnoty Polskiej w sprawie zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej uczestników festiwalu. Pan Skarbnik udzielił wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie, poinformował, że nie ma prawnej możliwości wprowadzenia w tym zakresie zwolnień podmiotowych.

Pani Sekretarz wyjaśniła sprawę protokołowania sesji w formie elektronicznej i udostępniania takiej formy protokołu w związku z pytaniem radnego Bogdana Dmytraka
nt. zamieszczonych na stronach internetowych Burmistrza fragmentów z nagrań ostatniej sesji. Pan Burmistrz zaproponował dopisać do wniosku Pana Dmytraka odnośnie zamieszczania na stronie internetowej nagrań z obrad sesji Rady Miejskiej nagrań głosu
i obrazu.

Klub Radnych PiS złożył projekt uchwały w sprawie obniżenia opłat za odpady selektywne
do wysokości 5 złotych.

Przewodniczący Rady ogłosił godzinną przerwę w obradach. Po przerwie wznowił obrady w Sali Kina Wczasowicz w Iwoniczu-Zdroju.

Pan Dmytrak zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o zmianę ustalonych zasad zamówień publicznych dot. zakupów w szkołach, o których wspominał na poprzedniej sesji. Pan Jacek Rygiel Z-ca Burmistrza przekazał, że zmiany w przyjętych regulaminach mogą wprowadzać dyrektorzy szkół.

Radny Stanisław Zając zwrócił się do Burmistrza Gminy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z PROW w celu realizacji mikroinstalacji OZE na terenach wiejskich.

Przewodniczący Rady przypomniał o terminie złożenia do 30 kwietnia 2015r. oświadczeń majątkowych przez radnych Rady Miejskiej, za 2014r.

Pan Ceglarz przekazał dane dot. subwencji oświatowej otrzymanej w ubiegłych latach oraz prosił o przekazanie informacji dotyczącej, wykorzystania subwencji oświatowej, proponował zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli. Prosił o przekazanie informacji po kontroli
w placówkach szkół w zakresie wykorzystania subwencji oświatowej. Pan Dmytrak odniósł się wypowiedzi Pana Ceglarza odnoście proponowanych zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli, nie zgadzał z jego propozycjami dot. zmiany regulaminu.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Karpackiej Grupy Patriotycznej im. Antoniego Żubryda dot. sprzeciwu przeciwko personalnemu atakowi na Pana Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
i przedstawienie go jako przeciwnika uroczystości o charakterze religijno-patriotycznym.

Pan Ceglarz wręczył pisma Panu Przewodniczącemu Klubu PIS i Burmistrzowi Gminy oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady odnośnie prywatnych refleksji wystąpień na sesji w dniu 17 marca 2015r.

Na sesje zakończono.

Ad.5 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14.00.

Protokołowała Danuta B. Przewodniczący Rady

Józef Sowiński.