biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr VII/2015 z dnia 17 marca 2015r.

Protokół nr VII/2015 z dnia 17 marca 2015r.

Protokół nr VII/2015

 

z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 17 marca 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, zastępcę burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – skarbnika Gminy, Annę Malik-Borowską – sekretarz Gminy, Anetę Turek Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, Waldemara Niemczyka radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej oraz mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Następnie przestawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

 3. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

 4. Przyjęcie protokołu nr VI z sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego,

  2. upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

  3. zmian w uchwale budżetowej na 2015r,

  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

  5. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016,

  6. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych
   do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 7. Zamknięcie sesji.

Pan Zając Marcin Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej, zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr 6)
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój z powodu braku danych w przedmiotowej sprawie.

Innych uwag nie zgłaszano Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego Marcina Zająca o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały nr 6). Wniosek
w wyniku głosowania został przyjęty, głosujących 14, za 11, przeciw 2, wstrz. się 1. Porządek obrad po wprowadzonej zmianie został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 12, wstrz. się 2.

Ad. 2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Pana Waldemara Niemczyka.

 

Pani Aneta Turek Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju, wręczyła Panu Waldemarowi Niemczykowi zaświadczenie stwierdzające jego wybór na radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w okręgu wyborczym nr 4 w Iwoniczu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.

Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania przez Radnego, Przewodniczący Rady poinformował o sposobie złożenia ślubowania, po czym odczytał rotę ślubowania –

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Pan Waldemar Niemczyk, złożył ślubowanie w pozycji stojącej, wypowiadając słowo „ślubuję”. Do ślubowania dodał zdanie, „Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 3

Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Przedstawiona przez panią sekretarz informacja, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informacja o wydanych zarządzeniach burmistrza Gminy w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu. Uwag nie zgłaszano.

Ad. 4

Przyjęcie protokołu nr VI z sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Uwag do protokołu nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr VI z sesji Rady Miejskiej, w wyniku głosowania, głosujących 15, za 14, wstrz. się 1. Protokół został przyjęty.

Ad. 5

Podejmowanie uchwał w sprawie:

1) upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Sekretarz udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały nr 1 i 2. W związku z zajętym stanowiskiem przez organ nadzoru Wojewody Podkarpackiego wymienione uchwały powinny wchodzić w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, dlatego proponuje się uchylić obydwie uchwały, które w swoich zapisach wprowadzały je w życie z dniem podjęcia. Zaproponowane projekty uchwał są w treści merytorycznej takie samie jak wcześniejsze uchwały podjęte w tej sprawie z wyjątkiem § 3, który uchyla poprzednią uchwałę, a § 4 wprowadza sugerowany przez organ nadzoru termin wejścia w życie. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 15 za jednogłośnie.

2) upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 15 za jednogłośnie.

3) zmian w uchwale budżetowej na 2015r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Pan Bogdan Tomasiewicz oraz Pani przełożona pielęgniarek. Uzasadnili potrzebę zakupu nowego samochodu dla GPL w Iwoniczu-Zdroju, niezbędnego do wykonywania usług medycznych u pacjentów. Pani radna Dorota Świstak pytała o możliwość zatrudnienia lekarza diabetologa. Pan Tomasiewicz dyrektor GPL przekazał, że nie ma możliwości zatrudnienia diabetologa ze względu na brak specjalistów. Pan skarbnik Gminy na prośbę Pana radnego Bogdana Ryznara udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały, który oprócz dotacji na zakup samochodu dla SP ZOZ GPL, w kwocie 60 000 złotych, wprowadza następujące zmiany tj: proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 37 089 złotych. Z czego : 3 640 złotych to kwota dochodów z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie w parku zdrojowym, 13 298 zł to środki pochodzące z tytułu wpłaty kar umownych za nieterminowe wykonanie modernizacji budynku remizy OSP Lubatowa, kwota 20 151 zł są to środki subwencji ogólnej w części oświatowej, o jakie minister finansów dokonał zwiększenia na 2015 rok. Po stronie wydatków środki te proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miasta Krosna za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Krosna, a będących mieszkańcami gminy Iwonicz-Zdrój – kwota 10 000 zł. W planie wydatków proponuje się również zmiany polegające na przesunięciu środków z zadań inwestycyjnych Kanalizacja gminy Iwonicz Zdrój 176 000 zł oraz modernizacja dróg gminnych 24 911 złotych w celu zwiększenia środków na zadaniu „Modernizacja drogi Turkówka” o kwotę 168 000 zł oraz w celu pełnego zabezpieczenia kwoty dotacji dla SP ZOZ GPL Iwonicz-Zdrój. Natomiast zmiany w jednostkach oświatowych mają charakter porządkujący w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji.

Pan radny Stanisław Zając pytał o harmonogram prac związanych z remontem drogi Turkowka. Pan Burmistrz poinformował, że kwota 368 000 zł powinna wystarczyć na remont odcinka drogi Turkówka. Rozpoczęcie prac na tym odcinku przewiduje się za trzy miesiące.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 14 za, wstrzy. się 1.

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, sugerując jednocześnie, aby koszty nabycia tych działek były jak najniższe. Wyraża się zgodę na nabycie działek położonych w Lubatówce, stanowiących własność osób fizycznych pod drogę dojazdową. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Burmistrz Gminy i radny Stanisław Drozd. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 15 za.

 1. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2015/2016.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 14, za 14.

Ad. 6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.W sprawach bieżących omówiono następujące zadania; Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju pytał o sprawy: dotyczące występującego zanieczyszczenia wody w sieci miejskiej, możliwości sprawowania opieki nad ludźmi starszymi emerytami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Proponował Przewodniczącemu komisji oświaty, aby zainteresował się sprawami klubu Iwonka. Pan Kenar Stanisław radny powiatu udzielił odpowiedzi na pytanie Pana radnego Stanisława Drozda, poinformował jakimi sprawami zajmuje się w powiecie oraz omówił sprawy dotyczące z utrzymaniem dróg i chodników w powiecie.

Pan Burmistrz poinformował o współpracy w zakresie utrzymania dróg i chodników oraz
o prowadzonych inwestycjach przez powiat i gminy.

Pani radna Dorota Świstak prosiła o rozwiązanie problemu dot. wyrzucania odpadów komunalnych na osiedlu wschodnim oraz zgłosiła powstanie dzikiego wysypiska na terenie Klimkówki.

Pan Burmistrz prosił Pana Zycha p.o. dyrektora ZGK o zajecie się tematem zgłoszonym przez radną Dorotę Świstak. Natomiast sprawy dotyczące pomocy społecznej przedstawi Pani dyrektor GOPS na następnej sesji.

Pan Józef Zych p.o. dyrektor ZGK poinformował o zanieczyszczeniu wody jakie występuje, po awariach sieci wodociągowej w Iwoniczu- Zdroju.

Pan Ceglarz Andrzej prosił o przekazanie informacji na temat:

– wypowiedzenia umowy lekarzom świadczącym usługi lekarskie w ośrodku zdrowia
w Lubatowej,

– kontroli w oświacie, jaka jest skala naruszeń dyscypliny finansów publicznych,

– wysokości otrzymanej subwencji oświatowej oraz ile gmina dołożyła z własnych środków do zadań oświaty.

Pan Ryznar prosił o zamieszczenie odpowiedzi Pana Burmistrza na pismo Komisji Budżetu
i Finansów w sprawach istotnych dla mieszkańców w zakresie dostawy wody i zrzutu ścieków jako załącznik do protokołu dzisiejszej sesji.

Pan Burmistrz przestawił sprawę dotyczącą zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, planowanego oczyszczenia ujęcia wody na Turkówce w celu zabezpieczenia wody dla potrzeb mieszkańców gminy. Udzielił odpowiedzi w sprawie zmiany umowy dzierżawy ośrodka zdrowia w Lubatowej, po wykonanej modernizacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia. Poinformował, że przede wszystkim chodzi o urealnienie wysokości stawki czynszu dla podmiotów wykonujących usługi stomatologiczne i lekarskie. Wkład z budżetu Gminy na wykonanie tej inwestycji wyniósł 135,800 zł. Poinformował, że po kilku spotkaniach nie doszło do sfinalizowania umowy. Proponowano zmianę stawki z 4,49 zł/m na 14,82/m wyliczonej po osiągnięciu wyższego standardu wyremontowanych pomieszczeń.
W spotkaniach ww sprawie brał udział pełnomocnik lekarzy Ośrodka Zdrowia w Lubatowej
i radni z Lubatowej. W powyższej sprawie głos zabrali radny Stanisław Drozd i Marcin Zając, wyrazili swoje spostrzeżenia z przeprowadzonej renegocjacji umowy.

Pan Stanisław Zając poinformował o sformułowanym wniosku przez Komisję Oświaty
w zakresie zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej w Lubatowej, po zerwaniu umowy
z lekarzami wykonującymi usługi lekarskie.

Pan Ceglarz podkreślił, że ośrodek zdrowia budowali mieszkańcy Lubatowej i chcą wiedzieć, czy nie pozostaną bez opieki lekarskiej.

Pan Burmistrz poinformował, że udzieli odpowiedzi na wniosek komisji oświaty. Podkreślił, że nie mowy o pozostawieniu mieszkańców Lubatowej bez opieki lekarskiej. Jest po rozmowie z dyrektorem GPL w Iwoniczu-Zdroju, który zapewnił, że zabezpieczy podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców Lubatowej. Następnie Pan Burmistrz poinformował
o wynikach kontroli w oświacie w zakresie otrzymanej subwencji oświatowej za rok szkolny 2010/2011. Trwa kontrola w zakresie wykorzystanej subwencji za kolejne lata szkolne. Poinformował o placówkach oświatowych gdzie kontrola wykazała najwięcej błędów. Zakłada się, że do zwrotu do budżetu państwa będzie określona wysokość niesłusznie pobranej subwencji w związku z nieprawidłową kwalifikacją dzieci do klas sportowych w cyklu trzyletnim oraz z kwalifikacją dzieci z dysfunkcją o stopniu niepełnosprawności.

Dyskutowano na temat odpowiedzialności karnoskarbowej osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Na powyższy temat głos zabrali Pan radny Marcin Zając i Pan radny Bogusław Dmytrak.

Następnie mieszkańcy Iwonicza-Zdroju zgłosili pilne sprawy: proponowano zamieścić tabliczkę przed bramą szkolną w Iwoniczu-Zdroju z napisem „zakaz wprowadzania psów na teren szkoły” utwardzić parking przy drodze przed amfiteatrem oraz wykonać remont drogi wjazdowej do Urzędu Gminy.

Pan Burmistrz polecił wykonanie takiej tabliczki przez ZGK w Iwoniczu-Zdroju oraz poinformował, że podejmie działania w celu wykonania parkingu przed wjazdem do amfiteatru i do Urzędu Gminy.

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Pan Zając Marcin udzielił odpowiedzi na temat zainteresowania się sprawami klubu Iwonka w Iwoniczu. Poinformował, że jako przewodniczący Komisji nie otrzymał od klubu żadnej informacji nt problemów klubu.

Radna Dorota Świstak pytała, czy klub sportowy Górnik ma w swoim statucie organizację sportów zimowych, jako nowego produktu turystycznego w okresie zimowym. Klub w latach poprzednich organizował sporty zimowe m.in. o puchar burmistrza.

Pan radny Marcin Zając odniósł się do propozycji radnej Doroty Świstak. Poinformował, że klub IKN organizował zawody przy współpracy z Urzędem Gminy m.in. w mistrzostwach Polski w biegach, ale klub na ten cel nie ma środków finansowych.

Pan radny Grzegorz Nieradka odczytał interpelację, którą przekazał Panu Burmistrzowi
w sprawie zabezpieczenia rury kanalizacyjnej, dokonania przeglądu mostu na rzece Iwonka
i jego rozbudowy oraz usunięcia krzaków z rozjazdu dróg w Iwoniczu. Pan Burmistrz przyjął interpelację do realizacji.

Pan radny Bogusław Dmytrak prosił o informację w sprawie organizacji zamówień publicznych na zakupy w szkołach. Ponadto prosił o odpowiedzieć w sprawie montażu dźwigu w punkcie lekarskim w Iwoniczu.

Pan Burmistrz odpowiedział, że za organizację zakupów w szkołach oraz za wprowadzenie reguł zamówień publicznych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół. Przekazał również informację w sprawie budowy linii energetycznej w Iwoniczu do Nowego Żmigrodu, której położenie planowane jest obrzeżem granicy z miejscowością Lubatówka. Następnie omówił temat modernizacji punktu lekarskiego w Iwoniczu, podkreślił, że wg kosztorysu są to bardzo wysokie koszty ponad 1 100 000 zł. Zaproponował inne rozwiązanie tj. wybudowanie nowego ośrodka zdrowia w Iwoniczu na gminnej działce obok przedszkola za kwotę 600 000 zł, a wyposażenie obiektu za kwotę 200 000 zł. Prosił o przemyślenie tej propozycji. W Iwoniczu-Zdroju w tym roku zamierza się wyburzyć budynek starych garaży
i w tym miejscu proponuje się wybudować parking, w celu zmniejszenia ruchu w strefie „A” uzdrowiska zgodnie z operatem uzdrowiska. Przekazał informacje, nt odmownej decyzji Wojewody Podkarpackiego w sprawie budowy masztu telefonicznego w Lubatowej.

Pan radny Stanisław Drozd proponował, odnowić przystanki i tablice ogłoszeń oraz poprawić estetykę wsi.

Pan radny Bogusław Dmytrak pytał, czy w szkołach będą wykonywane remonty. Zwrócił uwagę na samochody zaparkowane wokół Placu Karola i Józefa w Iwoniczu-Zdroju, proponował wprowadzić w tym miejscu w strefie A zakaz zatrzymywania się.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi Panu radnemu Dmytrakowi odnośnie planowanych remontów w szkołach. Poinformował, że w Lubatówce do wykonania są piony kanalizacyjne
i prace zalecone przez sanepid, w Lubatowej konieczna jest wymiana dachu ale to duża inwestycja, w pozostałych szkołach zostanie dokonany przegląd pilnych zadań do wykonania w okresie wakacji.

Pan Bień Łukasz pytał o termin remontu drogi Turkówka, zgłosił konieczny remont mostu Turkówka, pytał o poprawę dróg rolniczych oraz o wykonanie odwodnienia remizy OSP w Lubatowej. Pan Burmistrz poinformował, że będą wykonywane pilne prace przy drogach polnych, natomiast odwodnienie remizy OSP w Lubatowej będzie możliwe do wykonania na zgłoszenie bez wymaganej dokumentacji budowlanej, po zmianie prawa budowlanego. Ponadto prosił o przeprowadzenie rozmowy z właścicielem działki naprzeciw remizy
o wyrażenie zgody na wykonanie przekopu kanalizacyjnego do studzienki w kierunku rzeki.

Pan Grzegorz Nieradka w nawiązaniu do modernizacji punktu lekarskiego w Iwoniczu zwrócił uwagę na wykonaną dokumentacją za kwotę 70000zł dotyczącą tego zadania i jego zdaniem tańsza będzie modernizacja punktu lekarskiego, niż budowa nowego ośrodka zdrowia.

Pan Tomasiewicz poinformował, że na czas remontu punktu lekarskiego w Iwoniczu można będzie przyjmować pacjentów w punkcie rehabilitacyjnym w Iwoniczu w tzw radnej izbie. Natomiast przystosowanie obiektów lekarskich do wymogów UE ma być przedłużone
o kolejny rok.

Pan Z-ca Burmistrza omówił zakres prac remontowych ośrodka zdrowia w Iwoniczu tj wykonanie windy bez remontu pomieszczeń ośrodka zdrowia oraz wykonanie remontu kuchni w domu ludowym.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z zastępującymi pismami:
– odczytał pismo dot. ukonstytuowania się klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

-Apel Rady Miasta Krosna dot. poparcia w sprawie budowy linii kolejowej z Krosna do Rzeszowa.

-Zaproszenie dla radnych od Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu- Zdroju na XII prezentacje zwyczajów i tradycji Wielkanocnych, które odbędą się w Sali Kina w Iwoniczu-Zdroju.

– Pismo PARPA w Warszawie przedstawiające dane dot. wzrostu spożycia alkoholu w Polsce oraz skale występujących problemów ww zakresie.

Pan Radny Ryznar – przeczytał pismo klubu radnych PiS w sprawie zarzutów skierowanych do Burmistrza Gminy na temat cenzurowania informacji i nie zamieszczenia ich na stronie internetowej. Informacje te dotyczyły obchodów święta Objawienia Pańskiego oraz Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu oraz prośbę przywrócenia tych informacji do archiwum strony internetowej gminy. Pismo w załączeniu:

Pan Burmistrz odniósł się do przedstawionych zarzutów, podkreślił, że robienie z niego człowieka, który ma poglądy inne niż prawicowe, który nie potrafi uszanować wiary kościoła patriotyzmu, katolicyzmu, jest co najmniej niewłaściwe. Podkreślił, że jest mieszkańcem Gminy Iwonicz-Zdrój, uczęszcza do kościoła, współpracuje z parafią dla potrzeb kościoła
i dla dobra młodzieży i robi to wszystko bez rozgłosu. Obchody Święta Trzech Króli były powodem jego rezerwy ze względu na zachowania pewnych ludzi, ponieważ jako parafianin jako mieszkaniec, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, został potraktowany bardzo niegodnie, nie wspomniano ani słowem o jego obecności. Takie zachowanie jest wielce nietaktowne. Ponadto burmistrz odpowiada i ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz za treści zamieszczone na stronie internetowej Gminy. Podkreślił, że jest człowiekiem prawicy, ma poglądy prawicowe a przedstawione stanowisko jest dla niego niesprawiedliwe, nieuczciwe i nie wie dlaczego traktowany jest jako przeciwnik. Na następnej uroczystości nie był, dlatego, aby uniknąć swojego upokorzenia i upokorzenia swojej rodziny. Fragment niesamowicie krzywdzący dot. żołnierzy wyklętych. Miał wielką ochotę zrobić pogadankę na temat jednego z żołnierzy wyklętych, o żołnierzu, który tragicznie zginął wraz z małżonką, a dziecko po zamordowanych, wychowała jego rodzina. Podkreślił, że nie będzie zmieniał poglądów politycznych, ani nie może pozwolić na to, aby jako Burmistrz był przy każdej okazji odsuwany z formalnego taktownego zachowania. Po czym Burmistrz wręczył Panu Przewodniczącemu przedstawione stanowisko radnych klubu PiS jako wielce niestosowne, nieuczciwe, krzywdzące, które odebrało mu godność człowieka, ponieważ, podkreślił, że żołnierze wyklęci to jego rodzina i przypisywanie mu takich rzeczy jest co najmniej niestosowne. Prosił radnych klubu PiS o refleksję na temat tego stanowiska.

Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwość przedstawił swoje stanowisko na temat nie zamieszczenia informacji na stronie internetowej o obchodach święta Objawienia Pańskiego oraz o Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu i usunięcia tych informacji ze strony internetowej. Uważa, że takie działanie jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym i uderza w społeczną samoorganizację. Stwierdził, że refleksja do dalszego współdziałania jest potrzeba dla obu stron.

Burmistrz podkreślił, że cieszy się ze stwierdzenia, że refleksja jest potrzebna dla obu stron i że część jego argumentów nie została zanegowana. Podkreślił, że Gmina nie jest jego własnością, nie jest przeciwnikiem klubu radnych. Uważa, że powinniśmy wszyscy współpracować, aby móc podejmować jak najlepsze decyzje, które będą ekonomiczne i przydatne mieszkańcom. To jest ode mnie deklaracja dobrej współpracy, która ma nadzieję, że będzie owocowała rozwojem naszej gminy.

Pan Ceglarz z dezaprobatą odniósł się do powyższej sprawy przedstawionej przez Klub PiS radnych Rady Miejskiej. Pan Dmytrak zwrócił Panu Ceglarzowi uwagę w sprawie wypowiadanych przez niego stwierdzeń.

Pan Tomasiewicz prosił o konsensus w powyższej sprawie i o dalszą pracę dla dobra społeczności lokalnej.

Pan Nieradka przedstawił swoje stanowisko na temat momentu przybycia Pana Burmistrza na uroczystość. Poinformował, że uroczystość już trwała i nie mógł w tym momencie zmieniać przebiegu uroczystości w celu powitania Pana Burmistrza.

 1. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady VII sesji o godz.14.30

Protokołowała Danuta B. Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

 

Załącznik 1

Załącznik 2