biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr VIII/2015 z dnia 26 marca 2015r.

Protokół nr VIII/2015 z dnia 26 marca 2015r.

Protokół z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Odbytej w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 19.40 w Gabinecie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Al. Słoneczna 28, 38-440- Iwonicz-Zdrój

W sesji uczestniczyli:

1. Radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

2. Burmistrz Gminy – Witold Kocaj

3. Sekretarz Gminy – Anna Malik-Borowska

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju – Pan Józef Sowiński

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby  stałej obwodowej komisji wyborczej.

3. Zakończenie obrad.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Pan Józef Sowiński otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził , że jest obecnych 12 radnych spośród 15. Na tej podstawie orzekł, że Radni mogą na niniejszej sesji podejmować  uchwały bowiem jest wymagane prawem quorum, zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 2

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i udzielił głosu Sekretarzowi Gminy. Sekretarz wyjaśniła, że zachodzi konieczność zmiany siedziby stałej komisji obwodowej nr 5 w Lubatowej , z uwagi na fakt, że w dniu wyborów Prezydenta RP , sala wskazana dotychczas jako siedziba stałej obwodowej komisji  będzie zajęta na imprezę weselną. Rezerwacja na ten dzień wpłynęła z bardo dużym uprzedzeniem czasowym. Stąd wniosek o przeniesienie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 5 do Remizy OSP w Lubatowej.

W tej sprawie zabrał głos Radny Łukasz Bień, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym obradowała Komisja Statutowa Rady i zapoznała  się z projektem uchwały i nie wnosi zastrzeżeń.

Na tym dyskusja został zakończona. Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie , która została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Ad. 3

Po odbytym głosowaniu zgodnie z porządkiem obrad , Przewodniczący zakończył sesję o godz. 20.00.

Prot. Anna Mailik- Borowska                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                             Józef Sowiński