biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr X/2015 z dnia 28 maja 2015r.

Protokół nr X/2015 z dnia 28 maja 2015r.

Protokół nr X/2015

 

z obrad X sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 28 maja 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, zastępcę burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – skarbnika Gminy, Annę Malik-Borowską – sekretarz Gminy, mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny Grzegorz Nieradka i Pani Dorota Świstak nieobecna, złożyła pismo o zrzeczeniu się mandatu radnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Następnie przestawił porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,

  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015 – 2022,

  3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,

  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

  6. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu,

  7. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

  8. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

  9. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”,

  10. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LUBATOWA 1/2015,

  11. poparcia apelu Rady Miasta Krosna,

  12. poparcia apelu Rady Gminy Krościenko Wyżne,

  13. przyjęcia części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,

  14. zmiany uchwały własnej,

  15. zatwierdzenia regulaminu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,

  16. zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,

  17. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

 

Radny Stanisław Zając zgłosił wniosek o ściągnięciu z porządku obrad pkt. 10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LUBATOWA 1/2015, proponował aby w kwestii lokalizacji i organizacji przedszkola
w Lubatowej wypowiedziało się zebranie wiejskie z uwagi na proponowaną lokalizację
w terenie usług i funkcjonujących zakładów huty szkła i zakładu kamieniarskiego, czy w tym miejscu może być przedszkole.

 

Pan Burmistrz poinformował, że projekt uchwały z pkt 10) jest uchwałą intencyjną i nie burzy przedstawionej propozycji. W dyskusji na ww temat udział wzięli radni Pan Dmytrak, Pan Stanisław Zając Pan Józef Turek, Pan Marcin Zając i Pani Lenart D. inspektor Urzędu Gminy. Przedmiotem dyskusji była kwestia lokalizacji przedszkola. Pytano, czy w miejscu przy hucie i zakładzie kamieniarskim w terenie usług może funkcjonować przedszkole. Wyjaśniono, że teren wskazany pod przedszkole w obowiązującym planie określony jest jako teren usługowy. Ponadto w tej kwestii ostatecznie wypowie się nadzór budowlany i sanepid. Pan Burmistrz prosił o rozważenie tej sprawy ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą przez dwa podmioty oraz podkreślił, że ta propozycja daje szanse szybkiego uruchomienia przedszkola, natomiast wszelkie uzgodnienia z instytucjami będą ustalane w pierwszej kolejności, a podjęcie tej uchwały nie przeszkadza w przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w celu lokalizacji przedszkola w Lubatowej. Właściciel zakładu kamieniarskiego poinformował, że jego zakład może przeszkadzać funkcjonowaniu przedszkola. Pan Marcin Zając podkreślił, że wybudowanie przedszkola w Lubatowej jest konieczne, ta kwestia nie budzi wątpliwości, ale należy wysłuchać opinii mieszkańców, ponieważ jest dwie opcje lokalizacji przedszkola, proponowana w projekcie uchwały i przy szkole podstawowej, gdzie funkcjonuje plac zabaw dla dzieci.

Po dyskusji ustalono termin zebrania wiejskiego w Lubatowej na dzień 7 czerwca 2015r. na godz. 14.00.

Radny Bogdan Ryznar proponował przekazać mieszkańcom sołectwa plan finansowy budowy przedszkola.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał wniosek o ściągnięcie z porządku obrad projektu uchwały z pkt 10). W wyniku głosowania głosujących 13, za 13 wniosek został przyjęty. Porządek obrad po wprowadzonej zmianie został przyjęty jednogłośnie 13 za.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Pani Doroty Świstak w sprawie zrzeczenia się mandatu radnej do wiadomości Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Komisarza Wyborczego w Krośnie.

Ad. 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Przedstawiona przez Panią sekretarz informacja, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.

Pan Burmistrz poinformował o funkcjonowaniu strony internetowej Gminy, o wizycie Burmistrza z Węgier. Pan Ryznar podziękował za przywrócenie zamieszczonej na stronie informacji o obchodach Święta Trzech Króli.

 

Ad. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Przewodniczący Klubu PIS Pan Bogdan Ryznar proponował, aby treści projektów uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej ustalać tematycznie zadaniami. W tej sprawie głos zabrał Pan Skarbnik Gminy. Ponadto w dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni: Łukasz Bień, Bogusław Dmytrak i Józef Turek radny powiatu. Przedmiotem dyskusji była sprawa finansowania
i rozliczenia dotacji na utrzymanie chodników przyjętych do wykonania od powiatu oraz realizacja projektu „Dzieci przyszłością Gminy”, który jest realizowany w Lubatowej od 2014r. jako filia Gminnego Przedszkola w Iwoniczu. Wyjaśnień udzielił Pan Skarbnik Gminy i Z-ca Burmistrza Pan Jacek Rygiel. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2015 – 2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pani Dyrektor GOPS w Iwoniczu-Zdroju udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały dot. nieodpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej w zamian za udzielenie opieki społecznej. Szczegółowo omówiła system opieki zdrowotnej i społecznej dla osób potrzebujących opieki w tym zakresie. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Dotyczy nabycia nieruchomości w celu realizacji celu publicznego i wykonania drogi dojazdowej do nieruchomości. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy
i Komisji Uzdrowiskowej przedstawili pozytywną opinię do projektu uchwały. Pani Lenart udzieliła wyjaśnienia do projektu uchwały. Gmina przystąpiła do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, polegającej na wyznaczeniu, przyległego do istniejącego GPZ, obszaru lokalizacji linii elektroenergetycznych, średnich, wysokich i najwyższych napięć. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni: Pan Bogdan Ryznar i Pan Bogusław Dmytrak zgłosili obawy dot. przygotowywania terenów pod budowę wiatraków, szkodliwych skutków z budowy tej linii oraz prowadzonych upraw pod liniami. Pan Burmistrz poinformował, że na spotkaniu
z gminami na terenie których będzie budowana ta linia artykułowano temat budowy wiatraków, natomiast wykonanie tej inwestycji na odcinku ok 150m w naszej gminie nie stanowi dla nas problemu. Po udzielonych wyjaśnieniach, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 12, za 9, przeciw 1, wstrzy. się 2.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ GPZ” w Iwoniczu,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy
i Komisji Uzdrowiskowej przedstawili pozytywną opinię do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 9, przeciw 1, wstrzy. się 3.

 

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Dotyczy sprzedaży działki położonej
w Iwoniczu. Zebranie wiejskie w Iwoniczu wyraziło zgodę na sprzedaż tej działki. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowił obrady.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy
i Komisji Uzdrowiskowej przedstawili pozytywną opinię do projektu uchwały. Pani Lenart wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy wyznaczenia obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w granicy wskazanego obszaru w zakresie jednej działki. Po podjęciu uchwały w 2013r mieszkańcy terenów budownictwa jednorodzinnego nie wyrazili zgony na zmianę ich terenów pod budownictwo wielorodzinne. Pan Dmytrak przedstawił sprawę rozpatrywaną w 2013r. dot. wybudowania budynku wielorodzinnego, sprzedaży wydzielonych mieszkań przez inwestora oraz przyzwolenia na zalegalizowanie bezprawnej zabudowy wielorodzinnej. Podkreślił, że nabywcy mieszkań znali stan prawny kupowanych mieszkań i jeżeli dzisiaj zagłosujemy za tą uchwałą, to my bierzemy na siebie odpowiedzialność, że łamiemy prawo
i dajemy możliwość na następne nieprawne działania. Mieszkańcy sąsiednich działek już wtedy byli oburzeni, na takie działanie. Podkreślił, że będzie głosował przeciw. Pan Burmistrz wyjaśnił, że tym projektem uchwały porządkujemy stan faktyczny i zawężamy zmianę przeznaczenia terenu pod budownictwo wielorodzinne do jednej działki, na której wybudowano budynek wielorodzinny, natomiast w poprzedniej uchwale proponowano zmianę planu dla wydzielonego terenu w szerszym zakresie. Następnie Pan Jezierzański przedstawił interes mieszkańców tego budynku, którzy zagospodarowali swoje mieszkania, przybyli by mieszkać w Iwoniczu-Zdroju. Zarząd Miasta przychylił się do prośby mieszkańców, by nie doszło do rozbiórki tego budynku, by zachować ich prawo własności do wykupionych lokali. Trudny temat ale uważa, że należy pomóc tym mieszkańcom.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 10, przeciw 2, wstrzy. się 1.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ-ZDRÓJ”,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy
i Komisji Uzdrowiskowej przedstawili pozytywną opinię do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 13, za 12, przeciw 1.

 

 1. poparcia apelu Rady Miasta Krosna,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju popiera Apel Rady Miasta Krosna dotyczący podjęcia działań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią Nr 108 a linią 106 oraz wsparcie tej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 12 za.

 

 1. poparcia apelu Rady Gminy Krościenko Wyżne,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju popiera Apel Rady Gminy Krościenko Wyżne dotyczący decyzji PGE Obrót S.A. w sprawie likwidacji od 1 stycznia 2014 r. Biura Obsługi Klienta w Krośnie przy ul. Hutniczej 4. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 1. przyjęcia części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy przyjęcia do prowadzenia w roku 2015 r. części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego, polegających na utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Jacek Rygiel Z-ca Burmistrza. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. zmiany uchwały własnej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz Gminy. Do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, dodaje się jedną osobę Pana Turka Józefa. Pan Turek wyraził zgodę na pracę ww radzie. Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. zatwierdzenia regulaminu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 9, przeciw 1, wstrzy. się 3.

 

 1. zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 13, za 9, przeciw 1, wstrzy. się 3.

 1. nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji na projektem uchwały omówiono sprawę usług podstawowej opieki zdrowotnej w Lubatowej.

Pan Burmistrz poinformował, że jest otwarty na kontakt z Paniami lekarkami w celu podpisania renegocjacji umowy na dalsze świadczenie usług w Ośrodku Zdrowia
w Lubatowej. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 11, za 11. Dwóch radnych opuściło obrady sesji.

Ad. 4. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski. W sprawach bieżących omawiano następujące sprawy:

Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły do rady miejskiej:- w sprawie zakazu handlu w sanatoriach uzdrowiskowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, – w sprawie zakupu działki od osoby fizycznej w Iwoniczu,- w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Następnie głos zabrał radny Jerzy Jakubczyk w sprawie pielęgnacji trawy na dachu amfiteatru, poruszył temat obsuwania się drogi naprzeciwko Orlika. Podjął w kwestię oświetlenia drogi wzdłuż tego boiska.

Pan A. Ceglarz zabrał głos w sprawie regulaminu Klubu radnych PIS. Wspomniał
o podmyciu dróg w Lubatowej w maju br. sugerując wzmocnienie brzegów drogi.

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Pan Burmistrz.

Pan radny Bogdan Ryznar głos zabrał w sprawie strony internetowej „ zielony Iwonicz” gdzie poruszono temat spotkania z podmiotami gospodarczymi. Przeczytał cytat, z którego wynikało, że GOK nie może prowadzić z większym rozmachem działalności kulturalnej
z powodu braku środków niezabezpieczonych na ten cel przez radę. Takie stwierdzenie miało paść z ust Burmistrza na tym spotkaniu. Zwrócił się z prośbą do burmistrza
o odniesienie się do tego artykułu. Burmistrz stwierdził, że nie posługiwał się takimi sformułowaniami i nie widzi potrzeby odniesienia się do tej wypowiedzi na stronie internetowej.

W tej sytuacji radny Bogdan Ryznar sformułował wniosek do burmistrza aby w przyszłości informował radnych o takich spotkaniach.

W dalszej dyskusji glos zabrał Pan Ceglarz i powiedział, aby nie oszczędzać na dzieciach
i pracownikach oświaty.

Pan Drozd Stanisław zabrał głos w sprawach dot. miejscowości Lubatówka.

Następnie głos zabrał Radny Bogdan Ryznar w sprawie sieci wodociągowej i jako przewodniczący Klubu Radnych PIS złożył projekt uchwały w tej sprawie wraz
z uzasadnieniem na ręce Burmistrza.

Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju Pan Jezierzański zwrócił się z prośbą od osób prowadzących działalność handlową w sprawie zorganizowania spotkania. Burmistrz przyjął wniosek
do realizacji.

Na tym sesję zakończono.

 

Ad. 5. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 17.00.

Protokołowała Danuta B. Przewodniczący Rady

Józef Sowiński