biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół nr XI/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.

Protokół nr XI/2015 z dnia 23 czerwca 2015r.

Protokół nr XI/2015

 

z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2015 r. w sali narad w budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00.

Przewodniczący Rady, Józef Sowiński, powitał radnych Rady Miejskiej, burmistrza Gminy – Witolda Kocaja, zastępcę burmistrza – Jacka Rygla, Janusza Turka – skarbnika Gminy, Annę Malik-Borowską – sekretarz Gminy, Elżbietę Cygan radcę prawny, mieszkańców Gminy przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Nieobecny radny Grzegorz Nieradka i Pani Dorota Świstak –informacja o wygaśnięciu mandatu radnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

 3. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr VII, VIII, IX, X Radstanisz Stanisławy Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014,

  3. zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,

  4. zmiany Uchwały Nr III.7.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

  5. zmiany Uchwały Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

  6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,

  7. wyrażenia zgody na podział i sprzedaż wydzielonych części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

  8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

  9. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LUBATOWA 1/2015.

 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 6. Zamknięcie sesji.

Porządek Obrad został przyjęty jednogłośnie 13 za.

Ad. 2. Informacja o działalności burmistrza pomiędzy sesjami.

Przedstawiona przez Panią sekretarz informacja, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.

Uwag nie zgłaszano.

Ad.3 Przyjęcie protokołów z Sesji Nr VII, VIII, IX, X Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Protokół Nr VII – radny Pan Ryznar zgłosił uwagę aby na stronie 6 protokołu zamieścić dokładną relację Klubu Prawa i Sprawiedliwość. Protokół nie został przyjęty w głosowaniu 4 za, przeciw 9. Protokół Nr VIII – został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 13. Protokół Nr IX – został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 13. Do protokołu Nr X zgłoszono uwagi na str. 1, 2 i 3 – Pan Ryznar zgłosił, aby wyraz „zamieszczenia” zmienić na wyraz „przywrócenia”. Pan Marcin Zając prosił o zamieszczenie jego wypowiedzi w sprawie lokalizacji przedszkola w Lubatowej. Pan Dmytrak prosił o uzupełnienie jego wypowiedzi
na temat projektu uchwały nr 8) Innych uwag nie zgłaszano, Protokół nie został przyjęty
w głosowaniu 5 za, przeciw 8.

 

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014r.

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014.,

Rada Miejska rozpatrzyła i zapoznała się z :

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014r., uchwalonego uchwałą Nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013.
w sprawie budżetu Gminy na 2014r.,

b) sprawozdaniem finansowym gminy za 2014r.,

c) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy,

d) przedstawionymi przez Skarbnika Gminy danymi dotyczącymi wykonania budżetu Gminy za 2014r.

Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014 przyjęty Uchwałą Nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku, przewidywał dochody w kwocie 34 822 452,46 zł. W ciągu roku plan dochodów wzrósł do kwoty 36 407 231,90 zł tj. o kwotę 1 584 779,44 zł, co stanowi 4,55% wzrostu. Wydatki zaplanowane zostały na rok 2014
na kwotę 35 121 264,46 zł, a w ciągu roku budżetowego plan wydatków wzrósł do kwoty 38 953 588,68 zł tj. o kwotę 3 832 324,22 zł. Planowany deficyt budżetu na początek roku
w kwocie 298 812 zł został skorygowany w trakcie roku do kwoty 2 546 356,78 zł.
W ciągu roku budżet był zmieniany 55 razy. Rada miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz zostały wydane przez Burmistrza Gminy 42 zarządzenia w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Wykonanie dochodów budżetowych na plan 36 407 231,90 zł wykonano 35 3176 238,79 tj 97,00%. Wykonanie wydatków budżetowych na plan 38 953 588,68 zł wykonano 36 182 729,77 zł tj 92,89 %. Planowany fundusz solecki
wykonano w poszczególnych sołectwach w Iwoniczu – wykonano plac zabaw dla dzieci p/SP za kwotę 57 914,00 zł, w Lubatowej wykonano remont pomieszczenia (magazyn/chłodnia) Domu Ludowego wraz z montażem chłodni oraz doposażenie Sali Domu Ludowego
za kwotę 25 580,20 zł, w Lubatówce wykonano plac zabaw dla dzieci przy LKS Lubatówka za kwotę 29 865,00 zł.

Zobowiązania Gminy – Gmina Iwonicz-Zdrój w 2014r. zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1 555 000 zł, spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 956 188 zł, na dzień 31 grudnia 2014r. zadłużenie gminy z tyt. kredytów i pożyczek wyniosło 12 970 624 zł. Gmina na dzień 31 grudnia 2014r. posiadała zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług w wysokości 280 910,01 zł. są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iwoniczu-Zdroju. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił 37,52%. Gmina nie zawierała umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych
z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Należności Gminy za 2014r. zgodnie
ze sprawozdaniem RB 27S na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą ogółem 1 147 041 zł. Są to zaległości netto m.in. z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, czynszów, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych, podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Zaległości podatkowe, umorzenia – na wykonanie części zaległości Burmistrz Gminy nie ma wpływu, ponieważ są one rozliczane przez Urząd Skarbowy. Są to podatek rozliczany
w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn. Zaległości w podatkach
i opłatach lokalnych są egzekwowane na mocy upomnień i tytułów wykonawczych.
W 2014r. sporządzono 113 tytułów wykonawczych oraz 598 upomnień z tyt. podatków
oraz 592 z tytułu opłaty za śmieci. Należności od dłużników alimentacyjnych
są egzekwowane na drodze postępowania cywilnego. Zaległości w podatku
od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 149 782, 14 zł. Wpływ na wykonanie dochodów podatkowych mają udzielone umorzenia, które przedstawiają się następująco:
w podatkach od osób fizycznych dokonano umorzeń w kwocie 28 662 zł, od osób prawnych umorzono kwotę 3.653 zł.

W 2014r. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji. Ponadto Skarbnik Gminy przedstawił sprawozdanie finansowe j.s.t. za 2014r oraz przekazał informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014r.

e) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2015r IX/13/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

e) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 21 maja 2015 r. do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój absolutorium z tyt. wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok, przedstawionym przez p. Bogusława Dmytraka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju.

Po przedstawionych informacjach Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy
w obradach. Po przerwie wznowił obrady.

W dyskusji, która odbyła się w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok udział wzięli radny Pan Bogdan Ryznar zwrócił uwagę na stwierdzenie występujące w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej wykonanie budżetu Gminy za 2014r
„w przypadku dochodów w dziale 756 Burmistrz Gminy przedstawił podjęte działania zmierzające do likwidacji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych” – prosił
o przedstawienie tych działań, dokumentów w tej sprawie. Następnie zwrócił uwagę na fakt, że plan na realizację zadań gospodarki odpadami wynosił 806 284, 32zł – a zrealizowano
go w wysokości 768 594,70zł, w związku z tym pytał, czy kwota oszczędności jaka wystąpiła z tego tytułu 37 689,55zł została przeniesiona na 2015r. i stanowi dochody w 2015r. Ponadto zwrócił uwagę na należności i zobowiązania wymagalne Gminy pytał, czy w związku z tym faktem, banki obsługujące Gminę przy ocenie kondycji finansowej gminy brały pod uwagę ten fakt.

Pan Skarbnik poinformował, że zobowiązania wymagalne dotyczą zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za niezapłacone faktury za wodę do MPGK w Krośnie. Zakład Gospodarki Komunalnej ma trudności w ściągalności opłat z tego tytułu. Należności w podatkach i opłatach lokalnych są egzekwowane na bieżąco na mocy upomnień i tytułów wykonawczych. W 2014r. sporządzono 113 tytułów wykonawczych oraz 598 upomnień z tyt. podatków oraz 592 z tytułu opłaty za śmieci. Należności od dłużników alimentacyjnych
są egzekwowane na drodze postępowania cywilnego. Są to działania podjęte przez Burmistrza w celu likwidacji ww zaległości. Odnośnie środków pozostałych z opłat odpadów komunalnych jest to kwota, która pozostaje w wolnych środkach i jest do podzielenia przez Radę na określony cel, niekoniecznie na gospodarkę odpadami.

Następnie radny Pan Bogdan Ryznar – pytał o podejmowane działania w celu ściągnięcia należności za odpady komunalne niewykonane do założonego planu w wysokości ok 60 000 zł, ile osób zadeklarowało opłaty z tego tyt. Pan Skarbnik poinformował, że w 2014r.
w Urzędzie Gminy nie było utworzonej komórki do ściągnięcia tych należności, ale po zmianie przepisów od 2015r. tytuły wykonawcze można kierować do Urzędu Skarbowego
w celu egzekucji tych należności.

Pan Burmistrz uzupełnił wypowiedź odnośnie deklaracji za śmieci podkreślił, że nie ma prostego przełożenia co do ilości mieszkańców a procentu ściągalności co wynika
ze zmiennej liczby osób zameldowanych w gospodarstwie, a liczby osób zadeklarowanych do opłat za odpady komunalne ze względu na oświadczenia osób, które nie mieszkają
na terenie gminy z różnych powodów, nauki czy pracy.

Pan Skarbnik udzielił odpowiedzi na pytanie Pana Przewodniczącego Rady odnośnie tworzenia planów finansowych z tyt. opłat za odpady komunalne, które są tworzone
na podstawie złożonych deklaracji. Ponadto podkreślił, że są trudne przypadki
do wyegzekwowania należności od niektórych mieszkańców.

Radny Pan Stanisław Zając stwierdził, że budżet w 2014r. był bardzo dobrym budżetem pod wieloma wskaźnikami. Podkreślił, że dane finansowe są bardzo dobre. Dochody w 2014r.
w stosunku do poprzednich lat wzrosły do 35 000 000 zł. Ponadto był duży udział środków finansowych w wydatkach majątkowych i wynosił ok 8 000 000 zł., byłby jeszcze większy
o 700 000 zł gdyby zakończono inwestycje remizy OSP w Lubatowej i usuwiska
w Lubatowej. Zakończenie rewitalizacji centrum uzdrowiska też nastąpiło w 2015r, było wiele kontrowersji ale dzisiaj efekty rewitalizacji zachwycają. Zadłużenie gminy w stosunku do 2013r. obniżyło się o 4%. Wzrosły też dochody z opłaty uzdrowiskowej, nastąpił wzrost kwoty z podatku PIT w stosunku do 2013r o 600 000 zł co wskazuje na to, że status życia mieszkańców naszej gminy uległ poprawie. Ponadto wskazał, że dochody bieżące minus wydatki bieżące dają kwotę ok 3 000 000 zł, która może być przeznaczona na inne wydatki, czy inwestycje. Podkreślił, że należy podziękować Burmistrzowi Pernalowi i Z-cy Burmistrza, pracownikom Urzędu oraz Radzie Miejskiej za uchwalony budżet i za jego wykonanie
za 2014r.

Innych uwag nie zgłaszano.Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za 2014r. oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za 2014r. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 13, za 13, uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący Rady przypomniał o procedurze głosowania nad udzieleniem absolutorium, po czym odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014.

Pan Skarbnik odczytał uchwalę nr IX/43/2015 z dnia 10 czerwca 2015r., Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Iwonicz-Zdrój o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014r. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania: głosujących 13, za 13.

 1. zmiany Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał wniosek Komisji wraz z pozytywną opinią do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji „ po wyrazach „dni” komisja proponuje dodać wyraz „roboczych”. Uwag nie zgłaszano. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 za. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. zmiany Uchwały Nr III.7.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Niemczyk Waldemar wyraził zgodę w sprawie powołania go do ww komisji. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. zmiany Uchwały Nr III.8.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Jerzy Jakubczyk Przewodniczący Komisji Statutowej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Niemczyk Waldemar wyraził zgodę na pracę w komisji uzdrowiskowej. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Niemczyk Waldemar pytał, do kogo kierować zgłoszenia w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt w terenie zabudowanym do Urzędu Gminy, czy do Policji. Pan Burmistrz poinformował, że zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy lub na Policję. Pan Skarbnik poinformował, że w budżecie gminy na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 20 000 zł na realizację tego programu. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. wyrażenia zgody na podział i sprzedaż wydzielonych części działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Niemczyk Waldemar poinformował o pozytywnej opinii zebrania wiejskiego w Iwoniczu do projektu uchwały. Radny Bogdan Ryznar pytał, czy znani są oferenci zakupu tej działki oraz czy wstępnie szacowano dochody ze sprzedaży tej nieruchomości. Pan Burmistrz poinformował, że dochód ze sprzedaży tej nieruchomości o pow. 0,77 ha szacuje się w wysokości ok 231 000 zł. Radni z Iwonicza zasygnalizowali, aby kwota uzyskana ze sprzedaży tej działki została wykorzystana w Iwoniczu. Pan Burmistrz podkreślił, że należy patrzeć na wydatki gminy globalnie i wierzy, że przy podziale środków mądrość Rady będzie wyrażona. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta głosujących 13, 12 za, wstrzy. się 1.

 

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie nabycia przez gminę przedmiotowej nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego na ul. Zadwór w Iwoniczu. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego LUBATOWA 1/2015.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Dmytrak pytał, czy znamy miesięczne koszty wynajmu obiektu pod przedszkole, opinie sanepidu oraz jakie są koszty planu.

Pan Jacek Rygiel Z-ca Burmistrza poinformował, że wynajem nieruchomości koszt miesięczny będzie wynosił ok 4000 zł wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie kosztowało 20 000 zł. Właściciel Zakładu Kamieniarskiego będzie musiał dostosować swój zakład do wymogów prawa. Radny Pan Stanisław Zając pytał o harmonogram planowanych prac ww zakresie. Pan Burmistrz poinformował, że rozpoczęcie działalności przedszkola planowane jest na wrzesień 2016r.Ponadto poinformował, że sprawdził, że przy szkole nie planowano uruchomienia przedszkola, planowane jest podniesienie dachu na budynku szkoły. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 za.

 

 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących gminy omówiono następujące sprawy:

Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły do wiadomości Rady;

– Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie o wygaśnięciu mandatu radnej Pani Doroty Świstak,

– pismo Pani Dyrektor SU „Piast” w Iwoniczu-Zdroju w sprawie opracowania Lokalnego Planu Działania w celu stworzenia możliwości dla podmiotów o ubieganie się o wsparcie finansowe z RPOWP 2014-2020.

– apel Krajowej Rady Sędziów Społecznych do Rad Gmin o dobry wybór ławników na następną kadencję.

Radny Pan Bogusław Dmytrak zgłosił potrzebę uporządkowania, wykoszenia brzegów rzeki Iwonka w Iwoniczu, pytał czy gmina może wykonać te prace. Pan Burmistrz poinformował, że to zadanie powinien wykonać WZMiUW, ale postara się aby poprawić estetykę tego terenu.

Radny Pan Bogdan Ryznar odczytał prośbę mieszkańców Iwonicza przy ul. Floriańskiej o wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól i do zabudowań mieszkalnych.

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że ta droga została wyceniona i jest w toku realizacji. Pan Burmistrz przekazał, że do urzędu wpływa bardzo dużo wniosków w sprawie remontu dróg, wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Pan Ceglarz mieszkaniec Gminy podziękował za wykonanie remontu drogi. Następnie nawiązał do złożonego ponaglenia w sprawie udzielenia odpowiedzi na zażalenie na radnego Rady Miejskiej i pytał czy w kompetencji radnych jest rozpatrywanie wniosków i skarg złożonych na radnego Rady Miejskiej i czy skierowanie wniosku na ręce przewodniczącego jest tożsame ze skierowaniem zażalenia do rady. Analogiczne pytania skierował do przewodniczącego Klubu i do Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi, Panu A. Ceglarzowi, poinformował, że Rada nie ma kompetencji do rozpatrywania zażalenia na radnego. Zażalenie na radnego może być rozpatrzone z powództwa cywilnego przez Sąd. Natomiast Klub Prawa i Sprawiedliwości
i Przewodniczący Klubu działają w ramach Rady Miejskiej i analogicznie nie mogą rozpatrzyć takiego zażalenia na radnego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. W kwestii drugiego pytania Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pisma adresowane do Przewodniczącego Rady
w zależności od ich treści są kierowane do Rady lub do Przewodniczącego Rady. Poinformował, że w przesłanym piśmie zamieścił wyjaśnienie dot. odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Pan Ceglarz podkreślił, że na pismo nie otrzymał odpowiedzi. Odpowiedź otrzymał na ponaglenie dwa dni po terminie po 16 dniach, a nie w terminie 14 dni. Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że nie udzielał odpowiedzi, ponieważ był pewny, że Pan Ceglarz jest świadomy, że rada nie jest kompetentna do rozpatrzenia tej sprawy, ale po otrzymaniu ponaglenia, wyjaśnił istotę sprawy i pismo przesłał Panu Ceglarzowi.

Radny Pan Marcin Zając podkreślił, że dobiega termin wypowiedzenia lokalu w ośrodku zdrowia w Lubatowej. Zwrócił się do Pana Burmistrza z apelem, aby tę sprawę potraktować priorytetowo, aby od 1 lipca mieszkańcy Lubatowej mieli zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną. Pan Burmistrz nawiązał do spotkania, które odbyło się z Komisją Oświaty z którego wywnioskował, że możemy podpisać nową umowę korzystną dla obu stron. Z kolei na zebraniu mieszkańców w Lubatowej poddano pod głosowanie wniosek o cofnięcie wypowiedzenia. Podkreślił fakt, że jeżeli wrócimy do starej umowy, to spółka będzie musiała przestrzegać zapisów starej umowy tj. spełnić warunek zatrudnienia trzech pielęgniarek, ale ze strony spółki nie było aprobaty w tej sprawie. Następnie na zebraniu mieszkańców proponował, aby raz w kwartale spółka wykonywała badania profilaktyczne, wprowadziła białe niedziele ale spółka stwierdziła, że to jest dla niej duży koszt, a mieszkańcy nie postulowali w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o dotrzymanie warunków starej umowy, to przede wszystkim należy zatrudnić pielęgniarki, które pracowały w ośrodku zdrowia od trzydziestu lat, a kwotę za wynajem należy wspólnie wynegocjować. Podkreślił, że przychyla się do podpisania aneksu do starej umowy na warunkach wynegocjowanych przez pełnomocników obu stron. Uważa, że Gmina nie może być stroną dopłacającą dla dobrze prosperującej spółki, nie może to być kwota 4.60 zł i nie może być mowy o zwolnieniu pielęgniarek pracujących od trzydziestu lat.

Radny Pan Marcin Zając stwierdził, że na Komisji Oświaty w czerwcu był ten sam temat i wypowiedź Burmistrza była w tym samym kontekście i cały czas mówimy że podpiszemy tę umową, ale mija trzy tygodnie i dalej stoimy w miejscu, podkreślił, że należy mieć na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców. Prosił o załatwienie tej sprawy. Pan Burmistrz zwrócił się do Pana Marcina Zająca o przeprowadzenie rozmowy z Paniami w sprawie zatrudnienia pracujących od 30 lat pielęgniarek.

Radny Pan Łukasz Bień zabrał głos w sprawie budowy chodnika w Lubatowej i podkreślił, że jeżeli budowa chodnika w tym roku nie będzie kontynuowana, to pieniądze należy przesunąć na remonty dróg gminnych. Pan Kenar Stanisław poinformował, że budowa chodnika
w Lubatowej w bieżącym roku będzie kontynuowana.

Burmistrz Gminy – poinformował, że musimy się określić, jeżeli nie będzie realizowany chodnik w Lubatowej jakie pilne zadania należy wykonać. Podkreślił, że w trybie pilnym trzeba rozebrać stare garaże w Iwoniczu-Zdroju, wykonać remont domków socjalnych przy ul ks. Rąba oraz zabezpieczyć środki na zadania realizowane w zakresie sportu.

Radny Pan Stanisław Zając pytał Radnego powiatu Pana Stanisława Kenara o zakres robót przy drodze powiatowej Rogi Lubatowa oraz Równe co będzie robione, droga asfaltowa czy chodnik. W budżecie mamy 150 000 zł, proponował przystąpić do realizacji budowy chodnika zgodnie z projektem. Pan Kenar poinformował, że dokonano oględzin dróg powiatowych, natomiast o zadaniach przyjętych do realizacji przez Zarząd Powiatu poinformuje po uzyskaniu informacji.

Radny Pan Marek Bliżycki zgłosił prośbę o zamieszczenie informacji czasowego ograniczenia postoju samochodami w miejscu oznaczonym zakazem zatrzymywania się przy aptece i bankomacie w Iwoniczu-Zdroju. Ponadto w imieniu „Stowarzyszenia Ocalić od zapomnienia” zaprosił na charytatywny koncert – wejście za wykupioną cegiełkę o określonej wartości. Środki z ww koncertu stanowić będą wsparcie finansowe działalności statutowej stowarzyszenia i umożliwią wyremontowanie kolejnego nagrobka. Koncert, odbędzie 1 lipca br. o godz. 18.00 w Sali kina „Wczasowicz”.

Radny Pan Boczar w imieniu mieszkańców podziękował za wybudowanie wiaty przystankowej przy ul. Denisa w Iwoniczu-Zdroju oraz prosił o podjęcie działań w celu zniszczenia barszczu Sosnowskiego.

Pan Burmistrz przyjął do realizacji zgłoszone zadania.

Radny Pan Marcin Zając poinformował o wizycie Pani Prezes polskiego związku biatlonu, która wspiera starania iwonickiego klubu o budowę strzelnicy na obrzeżach naszej gminy. Prosił Radę o wsparcie tych działań.

Radny Pan Jakubczyk Jerzy zabrał głos w sprawie przedszkola w Lubatowej pytał
o procedurę administracyjną w przedmiotowej sprawie o decyzje sanepidu i inspektora nadzoru.

Radny Pan Łukasz Bień poinformował o mechanicznym niszczeniu haracleum oraz pytał
o zbiórkę eternitu. Pan Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi na pytania radnego Pana Jakubczyka i Pana Bienia.

Radny Pan Drozd prosił o wykoszenie rowów przydrożnych przy drodze powiatowej. Podziękował za założone bariery na drodze gminnej. Prosił o ustawieniu znaków drogowych o ograniczeniu prędkości na terenie Lubatówki. Ponadto prosił o zabezpieczenie środków na zadania realizowane w zakresie sportu.

Pan Waldemar Niemczyk zaproponował zakupić kompostowniki w cenie 100-200 zł. dla chętnych mieszkańców gminy. Pan Burmistrz poinformował, że obecnie na ten cel nie ma środków.

Pan Stanisław Zając pytał o lokalny plan działania w związku z prośbą Pani Dyrektor SU Piast, nadmienił, że lokalne plany działania zastąpiono planami odnowy miejscowości, ale jeżeli jest potrzebny taki plan to należy go zrobić. Pani Sekretarz poinformowała o wykonaniu lokalnego planu działaniu w oparciu o strategię rozwoju Gminy, aby umożliwić podmiotom sanatoryjnym ubieganie się o środki finansowe z zewnątrz.

Przewodniczący Rady odczytał pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie w celu przekazania analizy podmiotowych oświadczeń majątkowych Pana Burmistrza
i Przewodniczącego Rady wraz z informacją, że ww oświadczeniach nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 10) Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XI sesji o godz. 14:30.

Protokołowała Danuta Borek Przewodniczący Rady

Józef Sowiński.