biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XI/61/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, 3, 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz.856 z póżn. zm.), po zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w art.11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie przyrody

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński

 


 Załącznik do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Rozdział 1.

Cele i założenia programu

§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zwany dalej „Programem”, ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym I gospodarskim oraz wolno żyjącym (dzikim), przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. 1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się I nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawało.

2.   Do zwierząt bezdomnych nie zalicza się żyjących na wolności kotów.

§ 3. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój realizując cele programu zapewnia:

1) schronienie zwierzętom bezdomnym poprzez czasowe umieszczanie zwierząt  domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,

2) opiekę nad kotami żyjącymi na wolności, w szczególności polegającą na ich dokarmianiu oraz udostępnieniu lub budowie miejsc służących do schronienia w czasie mrozu, słońca czy deszczu,

3) odławianie bezdomnych zwierząt, prowadzone w sposób stały I okresowy,

4) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych  umieszczonych w schronisku dla zwierząt,

5) prowadzenie stałej I aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju,

6) prowadzenie opłacanej z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój sterylizacji i kastracji  zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;

7) prowadzenie ewidencji zwierząt w sposób umożliwiający ich identyfikację i kontakt z właścicielem,

8) całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w następstwie zdarzeń drogowych,

2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w ust.1, ponosi Gmina Iwonicz-Zdrój w ramach środków zarezerwowanych w budżecie gminy.

§ 4. Na realizację zadań, wskazanych w § 3 ust.1 Programu, w roku 2015 przeznacza się z budżetu gminy środki w wysokości 20.600, 00 zł, z czego na:

1)       zapewnianie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza się 6.150 zł;

2)       odławianie, umieszczanie w schronisku lub gospodarstwie rolnym, opiekę weterynaryjną, sterylizację i kastrację przeznacza się 7.500 zł

3)       zapewnienie opieki nad zwierzętami rannymi w kolizjach drogowych 4.950 zł

4)       opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 2.000 zł.

Rozdział 2.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, zajmuje się podmiot , z którym gmina podpisze stosowną umowę.

2. W roku 2015 odławianie zwierząt będzie prowadzone przez Schronisko „Wesoły Kundelek” w Lesku, z którym gmina zawarła umowę na czas określony.

3. Adres podmiotu, o którym mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

§ 6. Podmiot zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt współpracuje w ramach wykonywania powierzonych zadań z Urzędem Gminy w Iwoniczu-Zdroju oraz Policją.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt może być prowadzone w ramach działań stałych lub okresowych.

§ 8. 1. Odławianie stałe prowadzone będzie w każdej sytuacji, w której nie będzie możliwości            ustalenia właściciela psa lub kota, a zwierzę będzie stanowiło zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańca gminy, jak również w przypadku bezwzględnego ustalenia bezdomności zwierzęcia, a jego dalsze pozostawanie na wolności związane będzie  cierpieniem I zagrożeniem zdrowia lub życia.

2. Przed podjęciem decyzji o odławianiu zwierząt bezdomnych gmina zobowiązana jest do umieszczenia informacji oraz zdjęcia zwierzęcia na stronie internetowej Urzędu Gminy         w Iwoniczu-Zdroju na okres co najmniej 7 dni.

3. Akcja odłowienia zwierzęcia może zostać przeprowadzona z chwilą powzięcia informacji, że zwierzę jest bezdomne i nie posiada właściciela lub osoby, o której mowa w § 2 ust.1..

§ 9. Odławianie okresowe prowadzone będzie w sytuacji pojawienia się większej ilości bezdomnych zwierząt, które swoim zachowaniem mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi I zwierząt domowych czy gospodarskich.

§ 10. Przed przystąpieniem do odławiania okresowego zwierząt organ gminy podaje do publicznej wiadomości informację o terminie planowanej akcji, obszarze objętym wyłapywaniem, gatunki zwierząt objęte akcją, nazwę podmiotu, który będzie prowadził wyłapywanie I adres schroniska, w którym zostaną umieszczone bezdomne zwierzęta.

§ 11. 1. Informacja o terminie planowanego wyłapywania zwierząt winna być podana do publicznej wiadomości co najmniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia akcji.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy wyłapywania psów agresywnych lub podejrzanych o wściekliznę, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

§ 12. Gmina może odstąpić od wyłapywania bezdomnych zwierząt w sytuacji czasowego braku miejsc w schronisku, z którym zawarła umowę na ich umieszczenie.

§ 13. Umowa zawarta z podmiotem, prowadzącym schronisko, określa m.in. Skutki nienależytego wykonania wynikających z niej zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne.

§ 14. 1. Organ gminy sprawuje nadzór nad działalnością schroniska, bacząc, aby wykonywanie zadań w zakresie wyłapywania, transportu, umieszczania I opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt.

2.   W razie stwierdzenia niezgodności działań schroniska z przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt I aktami wykonawczymi, organ gminy niezwłocznie zawiadamia właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.

§ 15. Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności polegającej na:

1) właściwym traktowaniu oraz zapewnieniu stałego dozoru,

2) dostarczaniu pożywienia i wody,

3) ochronie przed warunkami atmosferycznymi,

4) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej, w tym leczeniu i profilaktyce,

ciąży na schronisku.

§ 16. Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez organizowanie akcji zmierzających do odnalezienia dotychczasowego właściciela zwierzęcia I akcji promujących adopcję oraz oddawanie zwierząt do adopcji.

§ 17. Adopcja odłowionego zwierzęcia umieszczonego w schronisku może nastąpić po co najmniej 14 dniach od daty umieszczenia informacji o jego wyłapaniu, zawierającej rasę zwierzęcia, jego wiek I oznakowanie.

§ 18. Schronisko ma obowiązek udostępnić osobie, ubiegającej się o adopcję zwierzęcia, dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta są przetrzymywane, za wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych dla celów kwarantanny bądź trzymania zwierząt agresywnych.

§ 19. Adopcja zwierzęcia ze schroniska może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu, polegającego na trwałym pozbawieniu zdolności płodzenia, chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza:

1) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia;

2) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli I właściciel nie zrzekł się prawa własności.

§ 20. 1. Zwierzę w schronisku może zostać poddane eutanazji jedynie w przypadku:

1) gdy jest nieuleczalnie lub zakaźnie chore, a jego pobyt w schronisku podczas leczenia zagraża życiu innych zwierząt;

2) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc I znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia;

3) gdy jest agresywne w stopniu nie rokującym poprawy I bezpośrednio zagraża ludziom I innym zwierzętom, a nie ma innego sposobu uniknięcia zagrożenia;

4) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji.

2.   O konieczności przeprowadzenia zabiegu, o którym mowa w ust.1, orzeka lekarz weterynarii.

§ 21. W przypadku przepełnienia, schronisko ma obowiązek podjąć współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w celu umieszczenia nadwyżki zwierząt w domach tymczasowych.

Rozdział 3.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 22. Wolno żyjące koty na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój są objęte opieką gminy.

§ 23. Gmina zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm, urządzenia służące do dokarmiania oraz schronienia.

§ 24. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących kotów zdolności płodzenia.

2. Zwierzę, poddane zabiegowi, o którym mowa w ust.1, powinno zostać niezwłocznie po zakończeniu okresu rekonwalescencji wypuszczone do miejsca, w którym zostało schwytane.

3. Dopuszcza się możliwość usypiania ślepych miotów w sytuacji nadmiernego wzrostu populacji kotów wolno żyjących w danym rejonie i braku możliwości zapewnienia im schronienia i pożywienia.

4. Usypianie ślepych miotów może być prowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza    weterynarii na            terenie schroniska, z którym gmina zawarła umowę.

§ 25. W ramach zadań, o których mowa w § 24, gmina współpracuje z mieszkańcami I organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 26. 1. Osoba stale I regularnie dokarmiająca wolno żyjące koty, zwana dalej „opiekunem kotów”, może zarejestrować się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju.

2.   Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo do zawarcia umowy o opiekę z Gminą Iwonicz-Zdrój oraz zwrotu kosztów dokarmiania wolno żyjących kotów, ustalonych na podstawie przedstawionych rachunków lub paragonów.

3.   Gmina zachęca opiekunów kotów do czynnej pomocy przy wyłapywaniu kotów w celu przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w § 24 ust.1.

Rozdział 4.

Adopcje zwierząt I domy tymczasowe

§ 27. 1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój.

2.   Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać stałą I nieograniczoną w  czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją” lub ograniczoną w czasie, polegającą na czasowej opiece nad zwierzęciem w formie „domu tymczasowego”.

§ 28. 1. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem wydającemu podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.

2.   Przekazanie zwierzęcia do domu tymczasowego odbywa się nieodpłatnie.

3.   Osoba, sprawująca opiekę nad zwierzęciem w ramach domu tymczasowego, po upływie okresu, na który zobowiązała się do opieki, ma prawo ubiegać się o nieodpłatną adopcję, chyba że dopuściła się zaniedbań bądź w inny sposób naruszyła warunki umowy o prowadzenie domu tymczasowego.

§ 29. 1. Osoba, ubiegająca się o adopcję lub przyjęcie zwierzęcia do domu tymczasowego, powinna cechować się znajomością wymogów, dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku.

2.   W razie wątpliwości czy osoba, o której mowa w .1, jest w stanie sprawować należytą opiekę nad zwierzęciem, gmina może przeprowadzić we współpracy ze schroniskiem lub organizacją społeczną, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, wywiad środowiskowy.

3.   Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, o której mowa w ust.1, nie będzie sprawować należytej opieki nad zwierzęciem, schronisko ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia.

§ 30. 1. Umowa adopcyjna I umowa o sprawowanie opieki w domu tymczasowym winna zawierać pouczenie o podstawowych obowiązkach osoby utrzymującej zwierzę, przewidzianych przez przepisy o ochronie zwierząt oraz klauzule zobowiązujące do zapewnienia zwierzęciu właściwych warunków bytowania, w tym:

1)       odpowiedniej karmy I stałego dostępu do wody,

2)       pomieszczenia chroniącego przez zimnem, upałami I opadami atmosferycznymi,

3)       dostępu do światła dziennego,

4)       stałej opieki weterynaryjnej.

2. Umowa adopcyjna i umowa o sprawowanie opieki w domu tymczasowym zawiera  dane osoby odbierającej zwierzę, gatunek, rasę, płeć, opis i dane szczególne, służące identyfikacji zwierzęcia, a także znaną historię chorób i status prawny            zwierzęcia (bezdomne, porzucone, oddane do schroniska, zwierzę, które uległo przepadkowi).

3. Gmina Iwonicz-Zdrój zapewnia zwrot kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt przez osoby prowadzące domy tymczasowe, w tym kosztów opieki weterynaryjnej, zakupu leków i pożywienia.

§ 31. Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym odbywa się:

1)       za pomocą informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju,

2)       w formie ogłoszeń umieszczanych na tablicach ogłoszeń na terenie gminy,

3)       we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi.

Rozdział 5.

Opieka weterynaryjna

§ 32. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój zapewnia opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi w ramach prowadzonych akcji wyłapywania oraz odebranych właścicielom z powodu niewłaściwego ich traktowania.

2.   Koszty związane z opieką, o której mowa wust.1, ponosi gmina a w przypadku     zwierząt porzuconych i odebranych ich ostatni właściciel.

3.   Gmina Iwonicz-Zdrój zapewnia opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

4.   Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych kosztów transportu, umieszczenia w schronisku oraz leczenia.

5.   Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opieka weterynaryjna I leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone jest na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Karol Kusal z/s w Lesku ul. Piłsudskiego 48.

Rozdział 6.

Ewidencja i znakowanie zwierząt domowych I bezdomnych

§ 33. 1. Gmina Iwonicz-Zdrój propaguje wśród mieszkańców w ramach akcji informacyjnych powszechne znakowanie zwierząt domowych, umożliwiające identyfikację zwierzęcia w przypadku zaginięcia lub zranienia w zdarzeniu drogowym.

2. Koszty związane ze znakowaniem ponosi właściciel zwierzęcia a w uzasadnionych przypadkach gmina (trudna sytuacja materialna, adopcja, prowadzenie domów tymczasowych).

3. Zwierzęta bezdomne są znakowane i ewidencjonowane niezwłocznie po umieszczeniu ich w schronisku na koszt gminy.

4. Zwierzęta znakowane są ewidencjonowane przez gminę.

Rozdział 7.

Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt

§ 34. Gmina Iwonicz-Zdrój kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt domowych I gospodarskich, w szczególności:

1) uświadamia o korzyściach płynących ze znakowania I ewidencjonowania zwierząt domowych,

2) informuje o programach adopcyjnych oraz możliwościach prowadzenia domów tymczasowych,

3) edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej,

4) uświadamia konieczność przemyślanego, odpowiedzialnego i zaakceptowanego przez wszystkich domowników zakupu  zwierząt  domowych,  stosownie do możliwości finansowych i lokalowych osoby podejmującej czynności utrzymania i opieki nad zwierzętami domowymi,

5) edukuje i informuje o ciążących obowiązkach osób utrzymujących lub hodujących zwierzęta domowe i gospodarskie.

Rozdział 8.

Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym

§ 35. 1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierząt leśnych Gmina Iwonicz-Zdrój w porozumieniu z Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii I właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności – Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwienia zwierzętom powrotu do miejsca naturalnego bytowania.

2.   Jeśli zwierzę, o którym mowa w .1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. W razie konieczności, gmina zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną.

3. Jeśli zwierzę leśne zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz          łowczego właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.

§ 36. Opiekę weterynaryjną dla zwierząt leśnych rannych w wyniku zdarzenia drogowego zapewnia się na podstawie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym, o którym mowa w § 32 ust.5.

1. Zwierzęta leśne, których powrót do miejsca naturalnego bytowania jest niemożliwy z uwagi na zły stan zdrowia, po telefonicznym uzgodnieniu, będą przewożone do najbliższej lecznicy dla zwierząt.

2. Przewóz zwierząt leśnych do leczniczy będzie prowadzony przez uprawniony podmiot, posiadający odpowiednie możliwości techniczne i kadrowe.

3. Koszty związane z przewozem zwierząt leśnych do lecznicy ponosi Gmina Iwonicz- Zdrój w ramach środków na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy.

Rozdział 9.

Opieka nad zwierzętami gospodarskimi

§ 37. 1. Zwierzęta gospodarskie, które zostały porzucone przez właściciela bądź uległy spłoszeniu i się zabłąkały, a ustalenie właściciela jest niemożliwe, podlegają opiece gminy.

2. Tej samej opiece podlegają zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom z uwagi na niewłaściwe traktowanie.

3. W celu ochrony życia i zdrowia zwierząt, o których mowa w ust.1 i 2 , gmina podejmuje działania polegające na zapewnieniu miejsca w gospodarstwie rolnym oraz objęcia zwierząt opieką weterynaryjną.

4. Zwierzę gospodarskie, którego stan zdrowia zagraża życiu, poddane zostaje leczeniu na koszt gminy.

5. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego, które zostało objęte opieką gminy, pokrywa  wszelkie koszty z tym związane, w tym transport, opiekę weterynaryjną i wyżywienie.

§ 38. 1. Zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom z powodu złego traktowania oraz porzucone i zabłąkane umieszczane będą w gospodarstwie rolnym Pana Andrzeja Murdzka zam. Lubatowa 168.

2. Zakres obowiązków wynikających z opieki nad zwierzętami gospodarskimi umieszczonymi w gospodarstwie rolnym zostanie określony na podstawie zawartej umowy pomiędzy właścicielem gospodarstwa rolnego a Gminą Iwonicz-Zdrój.