Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014

Uchwała Nr XI/57/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Po zapoznaniu się z:

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 r.

2. Sprawozdaniem finansowym

3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Gminy z wykonania budżetu za rok 2014

4. Informacją o stanie mienia Gminy Iwonicz-Zdrój

5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.