biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała Nr XII/66/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 6 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.  Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy,

Rada Miejska w Iwonicz-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Głosowanie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zostanie przeprowadzone w 6 stałych obwodach głosowania utworzonych Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwonicz-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

§ 2. Tworzy się odrębne obwody głosowania w ogólnokrajowym referendum:

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

"Uzdrowisko Iwonicz" Spółka Akcyjna w Iwoniczu-Zdroju 

 

Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny ”Excelsior" ul. Partyzantów 2 w Iwoniczu-Zdroju

8

Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil Ziemowit"

 Sanatorium Uzdrowiskowe "Stomil Ziemowit" ul. Kulczyńskiego 7 w Iwoniczu-Zdroju

§ 3. Obwody głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma obwodowa komisja wyborcza i zostały utworzone dla wyborców przebywających w tym dniu w obiektach "Uzdrowiska Iwonicz" Spółka Akcyjna w Iwoniczu-Zdroju oraz w Sanatorium Uzdrowiskowym "Stomil Ziemowit".

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój przez rozplakatowanie obwieszczeń.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński