Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok

Uchwała Nr XI/56/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1.  Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2014 rok.

§ 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.