Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XII/69/2015
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. Z 2013r. , poz. 594) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( j.t. Dz. U. z 2015, poz. 139)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy określone przez „Uzdrowisko Iwonicz” S.A w Iwoniczu-Zdroju za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych, będących w administracji przedsiębiorstwa.

§ 2. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, będącej w administracji przedsiębiorstwa, jest taryfą jednoczłonową i zawiera cenę za dostarczoną wodę w wysokości 6,15 zł brutto za 1 m3 dla gospodarstw domowych.

§ 3. Ustalona taryfa obowiązuje od dnia 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.